Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.DCO.COM.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z : - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U.2000.40.469) - Ustawą z dnia 05.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570z późn. zmianami.) - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U.2010.100.646) 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1., znajduje się w: 3.3.1. Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia 3.3.2. Załączniku nr 2 do SIWZ- Zestawienie asortymentowo- ilościowo-cenowe 3.3.3. Załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie łącznie 16 000 zł. ( szesnaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach