Przetargi.pl
Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Naroczyce

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59305 Rudna, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 767 492 117
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15
  59305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 767 492 117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Naroczyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 135 w obrębie Naroczyce, Gmina Rudna, województwo dolnośląskie w ramach zadania pn.: Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Naroczyce. Szczegółowy zakres prac opisany został w Rozdziale II SIWZ oraz szczegółowo określony w Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) - art. 45 ust. 3 ustawy PZP 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Rudna nr rachunku: 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031 (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie zapewniającym spłynięcie środków na wyżej podane konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (art. 45 ust. 8 ustawy PZP). 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w  oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie. 8. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. 3.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy PZP). 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy PZP). 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP (art. 22a ust. 3 ustawy PZP). 3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy PZP). 3.5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 5 ustawy PZP). 3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w  pkt 3 ppkt 3.1 niniejszego rozdziału. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 4.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.3. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 4.4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę. 5. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom (art.  36a ustawy PZP) 5.1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy PZP) – załącznik nr 10 do SIWZ. 5.2. Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy PZP). 5.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art. 36ba ust. 1 ustawy PZP). 5.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy(art. 36ba ust. 2 ustawy PZP). 5.5 Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo. 5.6. Umowa o podwykonawstwo powinno być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 5. 7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 13 do SIWZ. 5.8. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie tego zamówienia oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne. 6. Do formularza ofertowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ) Wykonawca dołącza kosztorys ofertowy oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP wg wzorów stanowiących załączniki o nr 6 i 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ww. pkt 1 - składane na podstawie art.25a ust. 3 pkt 2 ustawy PZP wg wzorów stanowiących załączniki o nr 6 i 7 do SIWZ. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik o nr 10 do SIWZ, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP . 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy PZP. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 11. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - jeżeli dotyczy. 12. Dowód wniesienia wadium. 13. OŚWIADCZENIE, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA PO OTWARCIU OFERT: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w Rozdziale X pkt 10 ppkt 4 lit. a -c (art. 86 ust. 5 ustawy PZP) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie należy złożyć - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SIWZ. 14. Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach