Przetargi.pl
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica ogłasza przetarg

 • Adres: 58512 Stara Kamienica, Stara Kamienica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 14 337 , fax. 75 75 14 337
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Kamienica
  Stara Kamienica 41
  58512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 14 337, fax. 75 75 14 337
  REGON: 23082173000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica” 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż trzech mikroinstalacji na terenie Gminy Stara Kamienica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy Część 2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy Część 3. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy 1.2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) Przygotowanie miejsca pod instalację; 2) Dostawę i rozładunek komponentów; 3) Budowę mikroinstalacji na wskazanych obiektach z uwzględnieniem systemu mocowania, okablowania oraz pozostałych elementów wymienionych w dokumentacji projektowej dla każdego obiektu; 4) Konfigurację inwertera oraz dostawę oprogramowania do prawidłowego funkcjonowania instalacji; 5) Uruchomienie oraz testowanie instalacji, przedstawienie wyników fazy testów; Dostawę instrukcji montażowych i obsługi poszczególnych urządzeń wybranych do realizacji Zamówienia, wydanych przez producentów tych urządzeń. Uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami dotyczącymi systemów fotowoltaicznych - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Dokumentacja, odbiory i nadzór; 6) Budowę zabezpieczenia pożarowego wyłącznika PPOŻ dla instalacji fotowoltaicznej i wyraźnego oznaczenia; oraz opracowanie instrukcji przeciwpożarowej instalacji; 7) Wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego; 8) Oddanie do użytkowania 100% sprawnej instalacji, wykonanej w oparciu o dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem instalacji do właściwej sieci elektroenergetycznej oraz odbiorem instalacji przez OSD; 9) Skompletowanie i zapewnienie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do korzystania z mikroinstalacji, wytwarzania energii elektrycznej oraz zapewnienie wszelkich innych wymaganych zgód. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, - protokoły badań i prób przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami norm, - dokumentację fotograficzną, - komplet dokumentacji powykonawczej, - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz Procedurę postępowania w przypadku awarii wraz z instrukcją eksploatacji instalacji fotowoltaicznych i protokołem potwierdzającym przeszkolenie w sprawie obsługi instalacji. 1.3. Wykaz poszczególnych instalacji: Lp. Miejscowość Typ nieruchomości Typ instalacji Adres, nr działki Moc instalacji Liczba paneli Część 1. Stara Kamienica Oczyszczalnia ścieków Dachowa Stara Kamienica działka 629/2, obręb 0009 Stara Kamienica 9,88 kWp 38 Część 2. Stara Kamienica Gminne Przedszkole Dachowa Stara Kamienica działka 338/4 obręb 0009 Stara Kamienica 19,76 kWp 76 Część 3. Stara Kamienica Szkoła Podstawowa Dachowa Stara Kamienica 70, działka 54/1 obręb 0009 Stara Kamienica 28,6 kWp 110 1.4. Specyfikacja techniczna ogólna: 1) Panele fotowoltaiczne: - Typ: polikrystaliczne - Układ ogniw: 60 ogniw 6-calowych w układzie 6 x 10 - Moc 260 Wp DC - Dodatnia tolerancja mocy, brak tolerancji ujemnej - Ilość: 224 szt. - Maksymalna waga: 18,5 kg/szt. - Minimalna sprawność modułu 16 % w warunkach STC (Standard Test Conditions). Sprawność STC należy podawać z zaokrągleniem do liczby całkowitej, czyli jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. Przykład 15,5% zaokrąglamy do 16%, a 15,4% zaokrąglamy do 15%. - W 25 roku rzeczywista moc będzie nie mniejsza niż 80% mocy nominalnej - Puszka przyłączeniowa zawierająca minimum 3 diody bypass - Współczynnik temperaturowy napięcia (Temperature Coefficient (Voc)) nie gorszy niż -0.35 % / °C - Posiadające minimum 5 letnią gwarancję producenta - Moduł wykonany z ogniw klasy A, współczynnik wypełnienia fill factor (FF) > 0,75, wg wzoru: Gdzie: Imp = natężenie mocy maksymalnej Vmp = napięcie mocy maksymalnej Isc = natężenie prądu zwarciowego Voc = napięcie jałowe – zgodnie z kartą katalogową Producenta - Panele powinny pracować w zakresie temperatur od -40 do +80 stopni Celsjusza. - Flashlista zawierająca listę materiałów przygotowanych do zamontowania zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Flashtest dla wszystkich modułów powinien zawierać w szczególności: • Numer seryjny badanego modułu • UOC • ISC • PMPP • UMPP¬ • IMPP Ponadto wszystkie moduły fotowoltaiczne dostarczone Zamawiającemu powinny być wyprodukowane nie później niż na 12 miesięcy przed datą ich montażu. 2) Inwertery: - Liczba: 5 Inwerterów - Moc poszczególnych inwerterów: 2 x 15 kW, 1 x 10 kW, 1 x 7 kW, 1 x 20 kW, - W przypadku montażu inwerterów w warunkach zewnętrznych wymaga się minimalnej klasy ochrony na poziomie IP65. - Zastosowane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, dyrektywami oraz kryteriami przyłączenia i wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji opracowanymi przez odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucji do którego sieci instalacje fotowoltaiczne zostaną przyłączone. - Wyposażone w system zbierający kluczowe dane z dostępem przez interfejs webowy, zapewniający pomiar efektywności poszczególnych instalacji w zakresie: I. Produkcja energii na podstawie raportu (dzienny / miesięczny / roczny / całkowity) II. uniknięcie emisji CO2 do atmosfery III. historię zdarzeń IV. standardowo wbudowaną pamięć wewnętrzną na ponad 5 lat zapisu danych w inwerterze. - Możliwość przesyłania danych do serwera (np. poprzez Wi-Fi/RJ-45/GSM) - Posiadające minimum 5 lat gwarancji producenta - Wyposażony w wyświetlacz graficzny LCD, podświetlany, na którym wyświetlane będą dane i parametry inwertera - Inwerter powinien posiadać menu do odczytu w języku polskim - Inwerter powinien posiadać porty: RS485,Ethernet - Sprawność urządzeń min. 97% (JRC/Ispra standard) - Instrukcja montażu falownika w języku polskim - Instrukcja obsługi falownika w języku polskim 3) System okablowania i łączności: - Podwójna izolacja - Nominalne napięcie 1000/1800V DC - Zakres dopuszczalnych temperatur pracy: -40°C - + 90°C - Oczekiwana żywotność na poziomie 25 lat - Dobór okablowania DC zapewniający spadek napięcia ≤ 1% - Minimum 5 lat gwarancji na materiały i jakość wykonania - Składowa obejmie całość okablowania, przewodów, konektorów i systemów połączeń z siecią elektryczną poszczególnych obiektów; 4) System mocowań - Dobrany do pokrycia powierzchni dachu oraz jego nośności - Zapewniający zachowanie optymalnego kąta nachylenia paneli - Minimum 5 lat gwarancji na materiały i jakość wykonania - Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe, stal nierdzewną lub stal z powłoką antykorozyjną. - Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi. Nie dopuszcza się montażu modułów fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych profilach ocynkowanych. 5) Instalacja odgromowa Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odgromowe dla budowanych elektrowni fotowoltaicznych w taki sposób, aby instalacje fotowoltaiczne znajdowały się w przestrzeni ochronnej układu zwodów. Wszystkie komponenty zewnętrznej ochrony odgromowej powinny wytrzymać bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki prądu piorunowego i przewidywalne przypadkowe naprężenia. Zamówienie obejmie ponadto dostawę i montaż wszystkich opisanych powyżej elementów składowych planowanych instalacji fotowoltaicznych oraz prace związane z bezpośrednim wdrożeniem systemu, w tym przyłączenie systemu, podłączenie, pomiary. Wszystkie materiały użyte przy realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o załączoną do postępowania dokumentację projektową dla każdego obiektu, o której mowa w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. 6. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: instalatorów, monterów instalacji fotowoltaicznych oraz instalatorów, monterów instalacji elektrycznej i/lub infrastruktury kablowej. Wykonywanie ww. czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974..- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. Ww. wymóg zatrudnienia dotyczy każdej z części oddzielnie. 6.1 Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o pracę. 6.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 6.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę/ pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp. W celu sporządzenia Wykazu osób – wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr4. 6.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: (a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywania ich oceny, (b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, (c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 6., dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. (a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; (b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności szczegółowo określone w podpunkcie 6, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6.5 Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne wykonywane ręcznie, proste roboty budowlane nie wymagające szczególnych umiejętności i przygotowania zawodowego. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - §13 . 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej, określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Załączone przedmiary robót mają charakter orientacyjny i należy je traktować jako materiał pomocniczy w szybkim i ogólnym rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięć objętych projektami i które nie są podstawą do ustalenia ceny oferty. Orientacyjne przedmiary robót nie stanowią treści SIWZ. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w Dokumentacji projektowej - Wykonawcę obowiązują zapisy w kolejności: Projekt Budowlany, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia – dla wszystkich części – wynosi minimum 60 miesięcy – licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. Wykonawca winien mieć na uwadze, że okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o którym mowa w SIWZ w rozdziale XVIII.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić -przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze nr 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - Część….. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna-wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia –w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty(członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach