Przetargi.pl
Budowa świetlicy w miejscowości Szewce

Gmina Samborzec ogłasza przetarg

 • Adres: 27-650 Samborzec, Samborzec
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8314443 , fax. 15 8314583
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Samborzec
  Samborzec 43
  27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8314443, fax. 15 8314583
  REGON: 83040977800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.samborzec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy w miejscowości Szewce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Szewce”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 225, 226, 227, 228 położonej w miejscowości Szewce, gmina Samborzec. Zakres prac obejmuje budowę budynku świetlicy o wymiarach 6,00 m x 9,70 m, konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę instalacji ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej dla węzłów sanitarnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi – Znak: IG.7012.35.2019 z dnia 22.08.2019 r. i projektem zagospodarowania terenu, - wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi – Znak: IG.7012.35.2019 z dnia 22.08.2019 r. i projektem zagospodarowania terenu. 2.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku robotników budowy dróg, wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2.3. Wszystkie materiały i urządzenia, określone nazwami handlowymi lub poprzez wskazanie ich producenta, które zostały wymienione w dokumentacji przetargowej, podane są jako produkty referencyjne i mogą być zastąpione innymi o równoważnych parametrach. Nazwy handlowe użyte w dokumentacji projektowej są traktowane jako definicje standardu lub typ produktu, a nie jako żądanie zaoferowania przez Wykonawców materiałów i urządzeń oferowanych przez konkretnych producentów. Za materiały i urządzenia równoważne będą uważane takie, które posiadają zbliżone lub lepsze cechy i parametry tj. spełniają podobne funkcje i wykonane są z materiałów o charakterystyce, trwałości oraz wytrzymałości nie gorszych od cech i parametrów materiałów i urządzeń określonych nazwami handlowymi lub poprzez wskazanie ich producenta. 2.4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może zaproponować dostawy, usługi lub roboty budowlane niemające certyfikatu zgodności ze wskazaną w dokumentacji technicznej normą, aprobatą czy specyfikacją techniczną zastosowaną przez zamawiającego, o ile parametry oferowanych dostawy, usług lub robót budowlanych nie są gorsze od określonych we wskazanej normie, aprobacie lub specyfikacji technicznej oraz posiadają certyfikat zgodności z normą, aprobatą lub specyfikacją techniczną inną niż wskazana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców - zestawienie tabelaryczne (o ile dotyczy), - dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub przedstawionych dokumentów rejestrowych, - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach