Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego

Powiat Ostrowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 476 965 , fax. 412 476 610
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrowiecki
  ul. Iłżecka 37
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 476 965, fax. 412 476 610
  REGON: 29101853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiecki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na nw. liniach komunikacyjnych: CZĘŚĆ I Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Świętokrzyski przez Sarnia Zwola, Dobruchna, Czajęcice, Prusinowice, Wojciechowice, Prusinowice, Czajęcice, Waśniów, Śnieżkowice, Mychów Kolonia, Szwarszowice, Podszkodzie, Szewna CZĘŚĆ II Ostrowiec Św. - Grzegorzowice Wałsnów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Kosowice, Momina, Garbacz, Jeżów, Garbacz, Janowice, Milejowice, Roztylice, Wronów, Sarnia Zwola CZĘŚĆ III Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Wronów Mirogonowice, Roztylice, Milejowice, Janowice, Garbacz, Momina, Boksyce, Zajączkowice, Waśniów, Śnieżkowice, Mychów Kolonia, Szwarszowice, Podszkodzie, Szewna CZĘŚĆ IV Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Wronów Mirogonowice, Roztylice, Milejowice, Janowice, Garbacz, Jeżów, Garbacz, Momina, Szwarszowice, Podszkodzie, Szewna CZĘŚĆ V Ostrowiec Św. - Waśniów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Pękosławice, Prusinowice, Boleszyn, Kotarszyn, Boleszyn, Nosów, Pękosławice CZĘŚĆ VI Ostrowiec Św. - Momina przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Zajączkowice, Boksyce, Momina, Garbacz, Janowice, Milejowice, Roztylice, Wronów Mirogonowice, Jeżów, Garbacz CZĘŚĆ VII Ostrowiec Św. - Grzegorzowice Wałsnów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Zajączkowice, Boksyce, Momina, Garbacz, Zajączkowice, Prusinowice, Czajęcice, Dobruchna, Sarnia Zwola CZĘŚĆ VIII Kotarszyn - Ostrowiec Św. przez Boleszyn, Prusinowice, Pękosławice, Waśniów, Boksyce, Momina, Szwarszowice, Podszkodzie, Szewna CZĘŚĆ IX Ostrowiec Św. - Czażów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Prusinowice CZĘŚĆ X Ostrowiec Św. - Wronów Mirogonowice przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Zajączkowice, Boksyce, Momina, Garbacz, Jeżów, Garbacz, Janowice, Milejowice, Roztylice CZĘŚĆ XI Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Dobruchna, Czajęcice, Waśniów, Śnieżkowice, Mychów Kolonia, Szwarszowice, Podszkodzie, Szewna CZĘŚĆ XII Ostrowiec Św. - Kraszków przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Kosowice, Momina, Garbacz, Janowice CZĘŚĆ XIII Ostrowiec Św. - Grzegorzowice Wałsnów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice,Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Czajęcice, Czajęcice Szarotka, Czajęcice, Dobruchna, Sarnia Zwola, Nowy Skoszyn CZĘŚĆ XIV Ostrowiec Św. - Bałtów przez Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska CZĘŚĆ XV Ostrowiec Św. - Okół przez Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów, Skarbka, Pętkowice CZĘŚĆ XVI Ostrowiec Św. - Okół przez Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolonia, Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Wólka Pętkowska, Pętkowice, Okół, Michałów CZĘŚĆ XVII Ostrowiec Św. - Ostrowiec Św. przez Goździelin, Bodzechów, Grójec, Brzóstowa, Ćmielów, Podgrodzie, Smyków, Borownia, Stoki Duże, Ruda Kościelna, Stoki Stare, Stoki Małe, Boria, Podgórze, Wiktoryn Podgórze, Boria, Magonie, Sudół CZĘŚĆ XVIII Ostrowiec Św. - Ostrowiec Św. przez Goździelin, Bodzechów, Grójec, Brzóstowa, Ćmielów, Krzczonowice, Trębanów, Przeuszyn, Buszkowice, Jastków, Ćmielów, Brzóstowa, Grójec, Bodzechów, Goździelin CZĘŚC XIX Ostrowiec Św. - Ostrowiec Św. przez Miłkowska Karczma, Wymysłów, Janik, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kunów, Prawęcin, Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Boksycka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: w zakresie uprawnień do wykonywania usług przewozowych posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie uprawnień do wykonywania usług przewozowych posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób albo licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego przewozu drogowego osób - zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty załączyć należy ponadto: 1) wypełniony i podpisany Kwestionariusz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz kalkulacji kosztów (należy do niego dołączyć również ceny biletów na poszczególne linie) - Załączniki Nr: 8.I do 8.XIX do SIWZ 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach