Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 582/5; 583; 584/3; 584/1; 628; w m.Jeziernik

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-304 Rzeczenica, ul. Człuchowska 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 15 25 , fax. 59 833 15 25
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o.
  ul. Człuchowska 11 11
  77-304 Rzeczenica, woj. pomorskie
  tel. 59 833 15 25, fax. 59 833 15 25
  REGON: 22159754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkrzeczenica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 582/5; 583; 584/3; 584/1; 628; w m.Jeziernik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac instalacyjno - montażowych i remontowych Zakres prac instalacyjno - budowlanych: - wykonanie sprawdzających pompowań pomiarowych wraz z udokumentowaniem otworu, - wymiana istniejącej pompy głębinowej na pompę o parametrach Qp = 2 ÷ 4 m3/h, H = 60 ÷ 30 m, - wymiana rurociągu tłocznego w studni, wymiana głowicy studni, montaż zaworów, wodomierza, Stacja wodociągowa Przewiduje się budowę w pobliżu ujęcia, gotowego budynku kontenerowego z płyt PW o wymiarach zewnętrznych: 6,06 m x 2,48 i wysokości Hz = 2,80 m oraz ogrodzenie. Obiekty i sieci zewnętrzne - Odstojnik wód popłucznych z pompą popłuczyn Vcz = 2,5 m3 - Sieć tłoczna wodociągowa, - Sieć grawitacyjna i ciśnieniowa kanalizacji popłuczyn oraz wylot do rzeki Biała - Sieć energetyczna zasilająca 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonania przedmiotu umowy. 2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy. 3) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt. 5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy. 6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych. 8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu. 9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. 10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz. 11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót -3 egz. 12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz. 13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz. 14) Występowania w imieniu zamawiającego do organów administracyjnych i uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym. 16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych. 17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska. 18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym. 20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu. 22) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. 3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych - montażowych jak i rozbiórkowych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie oferent. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art.632 kodeksu cywilnego) Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót. Sam przedmiar robót nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art. 632 § 1 kc. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkrzeczenica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach