Przetargi.pl
Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 48/1, 47/1, 432/4 w m.Olszanowo gm.Rzeczenica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-304 Rzeczenica, ul. Człuchowska 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 15 25 , fax. 59 833 15 25
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o.
  ul. Człuchowska 11 11
  77-304 Rzeczenica, woj. pomorskie
  tel. 59 833 15 25, fax. 59 833 15 25
  REGON: 22159754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkrzeczenica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 48/1, 47/1, 432/4 w m.Olszanowo gm.Rzeczenica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac instalacyjno - montażowych Zakres prac instalacyjno - budowlanych: - montaż studni podziemnej z pompą i wyposażeniem - połączenie pompowni z siecią wodociągową (dwa odcinki L=8,5m PEHD 32mm) - wykonanie odwodnienia L=9,6m PCV 110mm - wykonanie zasilania energetycznego pompowni wody 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonania przedmiotu umowy. 2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy. 3) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt. 5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy. 6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych. 8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu. 9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. 10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz. 11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót -3 egz. 12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz. 13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz. 14) Występowania w imieniu zamawiającego do organów administracyjnych i zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania (złożenie wniosku do 30.05.2015r.) 15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym. 16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych. 17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska. 18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym. 20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu. 22) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. 3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych - montażowych jak i rozbiórkowych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie oferent. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art.632 kodeksu cywilnego) Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiar robót. Sam przedmiar przedmiar robót nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art. 632 § 1 kc. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkrzeczenica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach