Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Jabłonnie Pierwszej

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 23-114 Jabłonna, Majątek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 610 577, , fax. 815 610 065
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  Majątek 22
  23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
  tel. 815 610 577, , fax. 815 610 065
  REGON: 53516100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Jabłonnie Pierwszej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej z rur 100 RC SDR 11 dn 110x10,0PN 16 wykonanych metodą tradycyjną bez wymiany gruntu typ 2 o długości; L=132,00 mb z projektowanym hydrantem nadziemnym. Zakres robót przy wykonywaniu sieci obejmuje: • oznakowanie robót, • dostawę materiałów, • wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, • wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego • ewentualnym odwodnieniem, • przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, • ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych i armatury • zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. II. Warunki techniczne i jakościowe: • Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami BHP. • Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza; • Zastosowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne oraz atest higieniczny PZH. • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. • Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie widocznego oznakowania istotnych elementów budowanej sieci zgodnie z wymogami. III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót: 1. Do wykonania Robót związanych z instalacjami należy stosować: - jedynie sprzęt dopuszczony przez Producentów i Wytwórców; - jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość realizacji bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 2. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót został dołączony do SIWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarach robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywały przedmiary robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b/ wykonawca, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie składa się w formie oryginału. W/w dowody składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane w pkt a/ oświadczenie winien złożyć każdy Wykonawca. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach