Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003, , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, , fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie. Zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Zestawienie powierzchni: - powierzchnia działki – 20000 m² - istniejąca na działce powierzchnia zabudowy – 1380,66 m2 - powierzchnia użytkowa projektowanej hali sportowej – max. 375 m2 - powierzchnia istniejącego terenu utwardzonego: - drogi 792 m2, - alejki, opaski 1433,40 m2 Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych - niezbędna dla funkcji budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, - długość budynku – 25m + 5% - szerokość budynku – 15 m + 5% - kubatura – min. wysokość ściany bocznej 4,5 m i wysokość w najwyższym punkcie 7,5 m, - szatnie i zaplecze – wykorzystać istniejące w budynku szkoły, Istniejące w budynku szkoły szatnie i zaplecze powinno być wykorzystane przez funkcjonalny łącznik umożliwiający korzystanie z hali sportowej w okresie zimowym. - Łącznik może być wykonany w zabudowie systemowej. - widownia – brak - nawierzchnia sportowa PVC, pomalowane linie do kosza, siatkówki i do gry w halową piłkę nożną. - wyposażenie: bramki, kosze i zestaw do siatkówki, - widownia – brak - obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie zamówienia obejmuje: - opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji, - wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, - wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, - wykonanie robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Na przelewie lub innym dokumencie wadium powinien być umieszczony tytuł: Wadium na przetarg pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: - w pieniądzu na konto Gminy Cyców nr 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001 w Banku Spółdzielczym w Cycowie lub w jednej z poniżej podanych form: - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299), Wadium należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego zamawiającego (tj. wpływu środków finansowych na rachunek zamawiającego). Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach