Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i narzędzi laparoskopowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 514 215, , fax. 81 751 27 49
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bolesława Leśmiana 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 817 514 215, , fax. 81 751 27 49
  REGON: 43101087800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzozswidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i narzędzi laparoskopowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i narzędzi laparoskopowych. Zadanie podzielone jest na 6 pakietów : Pakiet Nr 1 - Nici chirurgiczne, Pakiet Nr 2 - Nici chirurgiczne, Pakiet Nr 3 - Siatki przepuklinowe, Pakiet Nr 4 - Siatki przepuklinowe, Pakiet Nr 5 - Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, Pakiet Nr 6 - Jednorazowe trokary bezostrzowe. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ i powinna zawierać wypełniony Formularz –Asortymentowo – Cenowy ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ). 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie – Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 4. Wraz z ofertą należy złożyć dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, samodzielnie ( bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego ) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu ( o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp ). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach