Przetargi.pl
Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz we wzorze umowy. 3. Zakres usługi obejmuje: 1) naprawy bieżące - weryfikację zakresu uszkodzeń oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych i elektrycznych w wyniku awarii lub innych zdarzeń, które wystąpiły w trakcie użytkowania pojazdu; 2) obsługę techniczną (OT) - czynności wykonywane przy pojeździe po przebiegach lub czasookresie, zgodnie z zakresem określonym przez producenta, z uwzględnieniem wiedzy na temat dostępnych technologii, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, w tym: a) komputerowe badanie układów elektrycznych wraz z dokonaniem wszelkich ustawień wynikających z wykonywanego przeglądu, b) wymiana oleju wraz z filtrem oleju (bez kosztów oleju i filtra), c) sprawdzenie szczelności układu olejowego, d) sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, e) sprawdzenie szczelności układu paliwowego, f) sprawdzenie szczelności układu dolotowego i wydechowego, g) sprawdzenie poprawności działania układu napędu osprzętu silnika (napinacz, rolki, pasek), h) umieszczenie stosownej informacji o obsłudze w pojeździe (informacja o wymianie oleju wraz z przebiegiem) oraz w książce serwisowej /przeglądów; 3) wymianę opony wraz z wyważaniem – demontaż koła z pojazdu, demontaż opony, montaż nowej opony, pompowanie koła, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 4) wymianę koła bez wyważania – demontaż, montaż koła pojazdu; 5) wyważenie koła – demontaż koła z pojazdu, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 6) naprawę koła – zespół czynności mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej koła zgodnych z techniką naprawy wraz z wyważeniem i materiałami; 7) serwis klimatyzacji - spuszczenie czynnika, wyczyszczenie układu, sprawdzenie szczelności, wpuszczenie czynnika wraz z olejem (koszt nowego/uzupełnionego czynnika rozliczany zostanie zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 8 wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk „Oferta” - załącznik nr 1 do SIWZ oraz wybrane załączniki od nr 1.1 do nr 1.7 do SIWZ (w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów) – dokumenty należy złożyć w oryginale. 2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ (dla ważności oferty dokument należy złożyć w oryginale); 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 2 strony dokumentu w oryginale). 3. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zbiorcze zestawienie ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 5. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – każdy członek konsorcjum – składa dokumenty wymienione w pkt 2.2) oraz 7.1) osobno. Dokument wskazany w pkt 2.1) składa członek konsorcjum który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – zwane dalej rozporządzeniem, składa zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale V pkt 3 SIWZ odpowiednie dokumenty wskazane w § 7 rozporządzenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach