Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej, kelnerskiej i cukierniczej w ramach projektu „Najlepsi, bo profesjonalni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Reformacka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 565 27 06 , fax. 82 565 27 06
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
  ul. Reformacka 13
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 565 27 06, fax. 82 565 27 06
  REGON: 20069600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsgihchelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: miejska jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej, kelnerskiej i cukierniczej w ramach projektu „Najlepsi, bo profesjonalni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej, kelnerskiej i cukierniczej w ramach projektu „Najlepsi, bo profesjonalni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż oraz jeśli jest to niezbędne, uruchomienie wyposażenia wyszczególnionego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadające obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami. 4. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały — Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. (sygn.akt; KIO 2315/13). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VI.6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Oferta musi zawierać 1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy, 4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 5) specyfikacje techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6) oświadczenie kontrahenta projektu wynikające z art. 13 i art. 14 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach