Przetargi.pl
Dostawa różnych produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, środków przeciwbólowych, przeciwgrzybicznych środków bakteryjnych, produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych dla układu nerwowego, witamin, etanolu, środków przeciwnowotworowych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, opatrunków, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 27 części.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 147 296 , fax. 834 147 297
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834 147 296, fax. 834 147 297
  REGON: 67670800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, środków przeciwbólowych, przeciwgrzybicznych środków bakteryjnych, produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych dla układu nerwowego, witamin, etanolu, środków przeciwnowotworowych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, opatrunków, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 27 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa różnych produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, środków przeciwbólowych, przeciwgrzybicznych środków bakteryjnych, produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych dla układu nerwowego, witamin, etanolu, środków przeciwnowotworowych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, opatrunków, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 27 części.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/58/20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę składa się w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33680000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 2 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 3 – 6 000,00 PLN; Część 4 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 5 – 100,00 PLN; Część 6 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 7 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 8 – 100,00 PLN; Część 9 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 10 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 11 – 100,00 PLN; Część 12 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 13 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 14 – 300,00 PLN; Część 15 – 200,00 PLN; Część 16 – 3 000,00 PLN; Część 17 – 100,00 PLN; Część 18 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 19 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 20 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 21 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 22 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 23 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 24 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 25 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 26 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 27 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada zezwolenie uprawniające na obrót oferowanymi produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia odpowiedni dokument a w przypadku składania oferty na leki odurzające i/lub psychotropowe – odpowiednio wymagane zezwolenie (o ile dotyczy): 1.2.1.1 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 1.2.1.2 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; 1.2.1.3 w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny, skład celny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, składu celnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I . OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY ORAZ ZOBOWIĄZANIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ Informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). II. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 2. Wypełnione formularze cenowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do siwz. 3. Folder/katalog/ulotka wyrobów objętych przedmiotem zamówienia (zalecane przez zamawiającego). 4. Dotyczy części nr 26 i 27: w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego/preparatu biobójczego: dokumenty zawierające parametry użytkowe, np.: instrukcje stosowania, ulotki informacyjne zawierające dane o: nazwie preparatu, przeznaczeniu, składzie chemicznym, spektrum, sposobie użycia i czasie działania. 5. Dotyczy części nr 1-2, 4-13, 17-20: Zgoda Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, aktualna na dzień złożenia oferty (dot. produktów leczniczych objętych czasowym dopuszczeniem do obrotu). 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z Rozdz. IV ust. 19 SIWZ). 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1-5 i 7 siwz wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. III OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z z 2019 r. poz. 369), zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VIII D siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną