Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ostafińskiego w Brzostku.

Gmina Brzostek ogłasza przetarg

 • Adres: 39-230 Brzostek, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 680 30 26 , fax. 14 680 30 25
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzostek
  Rynek 1 1
  39-230 Brzostek, woj. podkarpackie
  tel. 14 680 30 26, fax. 14 680 30 25
  REGON: 85166108500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipbrzostek.mserwer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ostafińskiego w Brzostku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ostafińskiego w Brzostku Zakres robót: - Sieć wodociągowa z rur PE-HD-80; SDR-11; PE Fi 125x11,4; 1,25 MPa L=813 mb. - Sieć wodociągowa z rur PE-HD-80, SDR-11; PE Fi 90x8,2; 1,25 MPa L=19,8 mb. - Hydranty pożarowe nadziemne fi 80 kpl. 6. - Zasuwy kołnierzowe 1,6 MPa fi 150, fi 100, fi 80 kpl. 7. - Przejścia pod drogami i wjazdami PE 125/250 - przewiertem i przewiertem sterowanym L=82 mb (szt. 6). - Rury ochronne pod drogami PE110/250 35,50 mb (szt. 4). - Obsługa geodezyjna (geodezyjne wytyczenie trasy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). - Odbiory techniczne przez użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych. - Odbiory techniczne administratora dróg. - Laboratoryjne badanie wody przez Sanepid. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania zgodny z dokumentacją projektowa, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipbrzostek.mserwer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach