Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych przy ulicy Iwaszkiewicza w Oławie

Urząd Miejski Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Plac Zamkowy 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 303 55 01 , fax. 71 303 55 00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Oława
  Plac Zamkowy 15 15
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 303 55 01, fax. 71 303 55 00
  REGON: 00052500400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych przy ulicy Iwaszkiewicza w Oławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana inwestycja polega na budowie: -ścieżki rowerowej - chodnika -dwóch parkingów dla samochodów osobowych dla 21 i 9 miejsc postojowych w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia projektowanych parkingów to łącznie 422m2 (280+142m2) -zieleńców -przejścia wyniesionego dla pieszych -przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych -wycince krzewów kolidujących z planowaną inwestycją -wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych - odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych wpustów deszczowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł od wykonawców, którzy zostaną zaproszenie do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach