Przetargi.pl
Budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. Gen. De Gaulle`a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 647-85-50 , fax. 055 647-85-50
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Gen. De Gaulle`a 71
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 055 647-85-50, fax. 055 647-85-50
  REGON: 19252962200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzk.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV w dwóch lokalizacjach: a) Zadanie nr 1 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku. b) Zadanie nr 2 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 70 w Malborku. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, a także inwentaryzacja powykonawcza. Dokument o charakterze poufnym (mapa geodezyjna) zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz STWiOR, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający posiada zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach