Przetargi.pl
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562 50 67 , fax. (058) 562 46 41
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania/przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” W zakresie jest realizacja robót, budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wg projektu budowlanego. Zakres robót do wykonania: a) Sieć wodociągowa  obejmuje wykonanie; - odcinka sieci wodociągowej z rur PE-HD o średnicy DZ 110, l = 187,1 m - montaż hydrantów naziemnych - 3 kmpl. - przyłącza wody - 7 szt. (wykonanie obejmuje tylko odcinki przyłączy od sieci do granicy działki tj. odcinki w pasie dróg lub pasie technicznym) Uwaga; Projekt budowlany obejmuje większy zakres zaprojektowanej sieci. Natomiast do wykonania jest odcinek wodociągu od węzła W-37 do HP-4 (bez odcinka od Węzła W-27 do HP-6) b) Kanalizacja sanitarna:  obejmuje wykonanie;  Kanału sieci k.s. z rur PP lite SN 10) o średnicy Dn 200 = 197,2 m,  Studni rewizyjnych DN 1000mm  Studni DN425mm, .  Przyłącza kanalizacji sanitarnej - 7 kpl. . (wykonanie obejmuje tylko odcinki przyłączy od sieci do granicy działki tj. odcinki w pasie dróg lub pasie technicznym) Uwaga; Projekt budowlany obejmuje większy zakres zaprojektowanej sieci. Natomiast do wykonania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na odcinku od włączenia sieci do istniejącej studni w ul. Południowej do studni S-14 (bez odcinka S16 do S18).  c) Przebudowę – sieci gazociągu- usuniecie kolizji z projektowaną do wykonania kanalizacją sanitarną. Podwyższenie rurociągu gazu na odcinku 25 m. d) roboty pozostałe  wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych i chodnika po robotach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna/projekt budowlany załączony do SIWZ- załącznik nr 8 a) i 8 b) i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy - załączniki nr 9 a), 9 b, 9c) do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:  zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem,  organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  roboty ziemne pod sieci kanalizacyjne,  wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drodze gminnej na czas wykonywania robót budowlanych.  sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci.  wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci,  koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, rozruchu urządzeń z uzyskaniem zakładanych parametrów pracy, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót.  zawiadomienie właścicieli terenów z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem ( w tym mediów przeznaczonych do przebudowy) o planowanym terminie wejścia z robotami budowlanymi.  zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji,  Informowania wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych z postępem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót.  zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.  Kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym odtworzenie punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót.  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów urządzeń, prób, badań (jakości wody pod względem bakteriologicznym - 2 krotne pozytywne wyniki) i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)  po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. - wymagane wadium wynosi 4 500 zł., Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9 (kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr. 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00) i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.-załącznik nr 2 1.3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy PZP. 1.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu- załącznik nr 3 1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów-załącznik nr 2 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach