Przetargi.pl
Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla ZCK w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla ZCK w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla ZCK w Gdyni” Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1) , od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) Roboty ziemne wraz z ukształtowaniem terenu, 3) Roboty drogowe, w tym: a) usunięcie karpin b) wykonanie dróg o nawierzchni z kostki betonowej c) wykonanie schodów terenowych d) wykonanie placów przeznaczonych do ustawienia pojemników na odpady, punktów czerpania wody oraz ławek e) wykonanie placu przeznaczonego do ustawienia dużych kontenerów f) zabezpieczenie skarp przed erozją i osuwaniem się gruntu g) wykonanie palisad betonowych h) wykonanie balustrad ochronnych 4) Elementy konstrukcyjne, w tym: a) wykonanie murów oporowych wraz z barierami ochronnymi, b) wykonanie podwalin pod ogrodzenie c) wykonanie odwodnienia murów oporowych 5) Budowa kanalizacji deszczowej, w tym: a) wykonanie kanałów deszczowych wraz z przykanalikami i wpustami b) wykonanie zbiornika retencyjno – rozsączającego (system koszy rozsączających) c) wykonanie urządzeń podczyszczających (osadnika i separatora) 6) Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej, w tym : a) wykonanie punktów czerpalnych wody wraz zaworami odcinającymi 7) Budowa oświetlenia terenu, w tym: a) wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej słupy oświetleniowe b) montaż słupów oświetleniowych typu parkowego wraz z oprawami 8) Elementy małej architektury, w tym : a) wykonanie murków oporowych przy punktach czerpania wody b) dostawa i montaż ławek c) wykonanie ogrodzenia terenu 9) Zieleń, w tym: a) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów b) wykonanie trawników c) ściółkowanie podłoża korą o grubości 8 cm d) montaż gazonowych murków oporowych e) wykonanie mis wokół drzew wraz z palikowaniem f) pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego 10) Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz.310 z późn.zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ); 2)Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); 3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2b do SIWZ); 4) Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 3 do SIWZ); 5) Tabeli elementów (załącznik nr 9 do SIWZ); 6) Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy; 7) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 8) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 9) Dowodu wniesienia wadium. II. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z nich), na adres wskazany w Rozdziale I pkt. 1.1 SIWZ, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach