Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni” Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni z masy SMA, b) wykonanie zatoki autobusowej, c) wykonanie chodnika, d) wykonanie fragmentów nawierzchni drogi, 4) Przebudowę rowów odwadniających, 5) Wykonanie i montaż wiaty przystankowej, 6) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi 7) Przebudowę oświetlenia zewnętrznego 8) Zieleń, w tym: a) wycinkę drzew wraz z usunięciem karpin, b) wycinkę krzewów wraz z usunięciem korzeni c) założenie trawników wraz z pielęgnacją w ciągu jednego roku od dnia odbioru końcowego, 8) Elementy małej architektury, 9) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy 10) Docelową organizację ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz.110 z późn.zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać na działkach o nr 3536 i 3566 roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew oraz krzewów do dnia 28.02.2019r. 2.Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć pozostałe roboty budowlane od dnia 01.04.2019r. 3.Oferowany okres realizacji robót, o których mowa w pkt. 2., łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 30 tygodni licząc od dnia 01.04.2019r. 4.Zamawiający wymaga przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót na dzień odbioru końcowego. 5.Oferta z okresem realizacji robót jak w pkt. 2. przekraczającym 30 tygodni podlega odrzuceniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta składa się z: 1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); 3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2b do SIWZ); 4) Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 3 do SIWZ); 5) Kosztorysu ofertowego; 6) Tabeli elementów (załącznik nr 9 do SIWZ); 7) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 8) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 9) Dowodu wniesienia wadium. II. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z nich), na adres wskazany w Rozdziale I pkt. 1.1, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach