Przetargi.pl
Usługa sprzątania budynku oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 81-381 Gdynia, ul. Bema
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 6207846,6208801,602384696
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
  ul. Bema 26
  81-381 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 0-58 6207846,6208801,602384696
  REGON: 27911400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrgombrowicza.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania budynku oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektu i terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26. 2. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę: 2.1. sprzątania obiektu Teatru we wszystkie dni tygodnia: biur, garderób, pomieszczeń socjalnych, korytarzy oraz scen i ich zapleczy, 2.2. sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Teatru, w tym również odśnieżanie, 2.3. sprzątania pomieszczeń w Domu Aktora, 2.4. sprzątania Sceny Letniej w Gdyni Orłowie od połowy czerwca do połowy sierpnia, 2.5. sprzątania sceny na Darze Pomorza w Gdyni od wiosny do jesieni (około 23 spektakle rocznie), 2.6. dezynfekcji powierzchni zgodnie z harmonogramem, płatne dodatkowo w miesiącach, w których dezynfekcja będzie wykonywana, zgodnie z potrzebami i stanem epidemii w Polsce. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w związku ze stanem epidemii w Polsce oraz sytuacją z koronawirusem mogą następować zmiany czasowe związane z harmonogramem sprzątania. 4. Zamawiający na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Ustawy zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). 5. Na podstawie art. 22 ust. 2a Ustawy Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt. 4, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w pkt. 4. 6. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przysłania do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności informacji dotyczącej wysokości obniżenia wpłaty na PFRON w określonej wysokości wynikającej z przetargu. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia stałego doświadczonego zespołu odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych osób pełniących funkcję serwisu sprzątającego w Teatrze. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy osób serwisu sprzątającego oraz niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie osób w składzie serwisu sprzątającego. 9. Każdy osoba z serwisu sprzątającego będzie musiała być ubrana w estetyczny jednakowy strój roboczy z logo firmy oraz posiadać identyfikator. 10. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do sprawowania w czasie sprzątania pieczy nad mieniem Zamawiającego znajdującym się w sprzątanych pomieszczeniach, właściwego zabezpieczania pomieszczeń w czasie prowadzenia prac przed dostępem osób postronnych, niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu zaobserwowanych lub spowodowanych uszkodzeń lub awarii. 11. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości. 12. Materiały i środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być o nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy oraz posiadać wysoki standard jakości. 13. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do bieżącego usuwania zanieczyszczeń lub plam powstałych w wyniku awarii lub innych nagłych zdarzeń. 14. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 15. Wykonawca może przeprowadzić wizję obiektów przeznaczonych do sprzątania. 16. Zamawiający nie dopuszcza realizacji części zamówienia (opisanej w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1.) która dotyczy bezpośredniego sprzątania obiektu przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust 2. pkt. 9 Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników oddelegowanych do Wykonywania części zamówienia (opisanej w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1), która dotyczy bezpośredniego sprzątania obiektu na cały czas trwania zamówienia. 18. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 9: 18.1. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi sprzątania zgodnie z pkt 8. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i czasu jej trwania oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 18.2. Zamawiający wymaga, aby do wykonywania przedmiotu umowy kierowany był personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równie lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2177 z pózn. zm.). 18.3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie w szczególności, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o pracę. Wykonawca w formularzu ofertowym oprócz ceny za realizację całkowitego zamówienia zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 (słownie: jedną) roboczogodzinę pracy pracownika bezpośrednio wykonującego czynności sprzątania w obiekcie. 19. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach