Przetargi.pl
„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r."

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-251 Kobylnica, Wodna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 841 59 12 , fax. 59 841 59 15
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
  Wodna 20/2
  76-251 Kobylnica, woj. pomorskie
  tel. 59 841 59 12, fax. 59 841 59 15
  REGON: 36569688100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cuwkobylnica.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dalej „oleju” na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica j jej jednostek: 1) Obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Kobylnica, 2) Obiektów użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy: 3) Szkoła Podstawowa w Kwakowie, ul. Słupska 5, 76–251 Kobylnica, 4) Szkoła Podstawowa w Kończewie, ul. Szkolna 1, 76–251 Kobylnica, 5) Szkoła Podstawowa w Sycewicach, ul. Szkolna 1, 76–251 Kobylnica, 6) Szkoła Podstawowa w Słonowicach, Słonowice 4, 76–251 Kobylnica. Szczegółowy wykaz obiektów stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 3.4 Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Zamawiającego, w szacowanej łącznej ilości 240 000,00 litrów wraz z transportem i tankowaniem zbiorników znajdujących się w obiektach jednostek wskazanych w ust 3.1. 3.5 Ilości litrów oleju wskazane w ust. 3 są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu pomiędzy poszczególnymi pozycjami materiałów pędnych, bez zmiany łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 3.6 Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie do zbiorników znajdujących się w obiektach położonych na terenie Gminy Kobylnica, których lokalizację określa „Wykaz obiektów Zamawiających” stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy, według bieżących potrzeb jednostek, w godzinach pracy jednostek wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Ilość litrów dostawy określa Zamawiający. Ilości wskazanych w Załączniku Nr 1 do Wzoru umowy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy, nie ulegnie zmianie. 3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wykonania przedmiotu zamówienia do 40% w zakresie ilościowym i wartościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie to nie będzie leżało w jego interesie, w tym w przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. W związku z ograniczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe w stosunku do Zamawiającego i Wykonawca niniejszym zrzeka się ich dochodzenia. 3.8 Dostarczany olej musi być wysokiej jakości i odpowiadać Polskiej Normie PN–C–96024:2011 „Przetwory naftowe – Oleje opałowe” lub normom równoważnym o nie gorszych parametrach niż wskazana norma oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych. 3.9 W przypadku powstania wątpliwości dotyczących jakości paliwa Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym na koszt Wykonawcy. W przypadku negatywnych wyników badań, potwierdzających niewłaściwą jakość, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię oleju i pokryje koszty zleconych badań. Z czynności sprawdzających zostanie sporządzony protokół. Dodatkowo, Wykonawca w takim przypadku, niezwłocznie dokona wymiany oleju na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co reklamowany przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany oleju, który był w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy w ilości ustalonej w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu. Czynności te Wykonawca wykona na swój koszt i ryzyko. W przypadku braku potwierdzenia niewłaściwej jakości oleju dostarczonego przez Wykonawcę, koszt wyników badań próbki ponosi Zamawiający. 3.10 W przypadku dostawy wadliwej partii oleju (ust. 3.9) Wykonawca, niezależnie od kosztów, o których mowa w ust. 3.9, obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy sporządzony przez podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego. 3.11 Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na cysternie dowożącej olej w obecności Zamawiającego lub innego pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika. Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym. 3.12 Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru dokonane przez Zamawiającego lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiot zamówienia z należytą starannością, rzetelnie i terminowo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przez osoby posiadające wymaganą wiedzę i kwalifikacje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeszkolone w zakresie przepisów bhp i ppoż. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest dysponować przez cały okres trwania umowy samochodem cysterną służącą do przewozu oleju, odpowiednio oznakowanego z aktualną legalizacją instalacji pomiarowej (przepływomierza) z możliwością wydruku pomiaru (w temperaturze 15°C), spełniającego warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących przewozów paliw ciekłych. Kierowca ma obowiązek okazać świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego na żądanie Zamawiającego. 3.15 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zaawansowanego konta na platformie PUESC służącym do monitorowania przewozów paliw ciekłych zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 859). 3.16 Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wydanej w formie decyzji przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami). W przypadku, gdy termin koncesji wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ważną koncesję na obrót paliwami. 3.17 Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uszkodzenia urządzenia znajdującego się w obiekcie jednostki Zamawiającego spowodowanego m.in. niewłaściwym tankowaniem zbiornika lub użyciem oleju wadliwego niespełniającego wymogów jakościowych określonych w umowie, pokryć wszelkie koszty naprawy łączenie z kosztami towarzyszącymi naprawie urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych pod rygorem zapłaty kary umownej. 3.18 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię oleju w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (faksem, emailem, telefonicznie) wraz z dokumentem z numerem kodu transakcyjnego, numerem referencyjnym zgłoszenia i kluczem autoryzacyjnym do platformy PUESC celem poprawnego zamknięcia zgłoszenia na platformie PUESC przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach