Przetargi.pl
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE Z KPP w CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPP CZŁUCHÓW

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 47 74 14 945, 47 74 14 817 , fax. 47 74 14 810
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 47 74 14 945, 47 74 14 817, fax. 47 74 14 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE Z KPP w CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPP CZŁUCHÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE Z KPP w CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPP CZŁUCHÓW SZACUNKOWE ILOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH STAŁYCH ZAWIERA TABELA W ROZDZIALE II SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do:  wykonania usługi wywozu nieczystości stałych obejmujących wywóz odpadów segregowanych wraz z utylizacją,  podstawienia Przedmiotu Najmu na adres wskazany przez Najemcę w terminie ustalonym przez Strony  zapewnienie terminowego wywozu odpadów według ustalonego harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym,  wykonanie usługi każdorazowo winno być potwierdzone przez pracownika Zamawiającego na dokumencie wywozu – ilość i data i dołączonym do faktury,  utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę,  usunięcie odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia, jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu wywozu przez Wykonawcę,  usunięcie odpadów wokół pojemników powstałych wskutek przepełnienia, jeżeli przyczyną było nadmierne wytworzenie ich przez Zamawiającego, Wykonawca na fakturze wyszczególni w osobnej pozycji ilość odebranych dodatkowo odpadów wraz z wartością usługi wynikającą ze złożonej oferty, a Zamawiający zapłaci należność.  dopuszcza się zmianę częstotliwości oraz pojemności pojemników odbieranych odpadów jeżeli średnia ilość odebranych odpadów w m3 na miesiąc/rok będzie równoważna lub zbliżona niż prognozowana średnia ilość odebranych odpadów w m3 na miesiąc/rok. WARTOŚĆ BRUTTO PODANA W FORMULARZU OFERTOWYM NIE JEST WARTOŚCIĄ ZAMÓWIENIA, LECZ WARTOŚCIĄ SŁUŻĄCĄ DO PORÓWNANIA OFERT. Ocenie będzie poddawana cena jednostkowa za 1m3 odpadów oraz cena jednostkowa za dzierżawę 1 szt. pojemnika. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, w tym umowy stanowiącej jej integralną część. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, w tym umowy stanowiącej jej integralną część. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach