Przetargi.pl
Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez DW451 oraz rozbudowa ul. Motoryzacyjnej w Oleśnicy

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 889 416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 889 416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sdm.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez DW451 oraz rozbudowa ul. Motoryzacyjnej w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez drogę wojewódzką nr 451 (ul. B. Krzywoustego) wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz elementami odwodnienia oraz rozbudowa ul. Motoryzacyjnej w Oleśnicy w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od wykonanego przejazdu i przejścia do zjazdu w ul. Motoryzacyjnej (do zakładu GKN) wraz z przebudową istniejącego oświetlenia drogowego. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ przy czym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Zakres robót obejmuje między innymi: Wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych: Branża drogowa: - roboty ziemne i rozbiórkowe z wywozem i utylizacją gruzu i urobku – 47 m3, - formowanie nasypów z dowozem materiału – 30 m3, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – 108 m2, - bariery ochronne U-12a – 6 m; Inżynieria ruchu: - wdrożenie zatwierdzonej organizacji ruchu zastępczego, - wdrożenie zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego (w tym: tablice znaków pionowych, oznakowanie poziome UWAGA: wszystkie znaki poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, nawet jeżeli projekt stanowi inaczej); Branża sanitarna: - roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku – 7 m3, - studzienki ściekowe fi 500 – 1 szt., - kanały z rur PVC fi 200 – 3 m, - przedłużenie przepustu PP fi 600 – 6 m, - wlot do rowu – 1 wyloty; Branża elektryczna: - montaż dwóch lamp hybrydowych z oprawami LED 30Wze znakami aktywnymi D6b – 2 kpl., - oprogramowanie do zdalnego serwisowania – komunikacja z lampami hybrydowymi poprzez Bluetooth – 1 kpl., - pomiary ochronne; Rozbudowa ul. Motoryzacyjnej: Branża drogowa: - roboty ziemne i rozbiórkowe z wywozem i utylizacją gruzu i urobku – 298 m3, - formowanie nasypów z dowozem materiału – 100 m3, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – 445 m2, - bariery ochronne U-12a – 82 m; Inżynieria ruchu: - wdrożenie zatwierdzonej organizacji ruchu zastępczego, - wdrożenie zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego (w tym: tablice znaków pionowych, oznakowanie poziome UWAGA: wszystkie znaki poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, nawet jeżeli projekt stanowi inaczej); Branża elektryczna: - przestawienie słupów oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 szt., - pomiary ochronne. UWAGA: wymaga się, aby wszystkie nawierzchnie bitumiczne ciągów pieszo-rowerowych wykonywane były mechaniczne przy użyciu rozkładarki do mieszanek min. – asfaltowych. Dopuszcza się ręczne wykonanie odtworzeń. Wykonawca zainstaluje i uruchomi niezbędne oprogramowanie na urządzeniach będących w posiadaniu i siedzibie DSDiK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, b) Kalkulację cenową ryczałtu brutto w rozbiciu na poszczególne elementy scalone – załącznik nr 4 do SIWZ, c) Kosztorys ofertowy uproszczony, d) Dowód wpłaty wadium, e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz rozdziału Va pkt. 2 ppkt. 1)-4) SIWZ: - Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – także podmioty spółki cywilnej – każdego podmiotu osobno), - podmiotu udostępniającego zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, - podwykonawców; złożone przez Wykonawcę - zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ, f) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – każdy z Wykonawców składa oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, g) Kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych), h) Podpisany przez Wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach