Przetargi.pl
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi

Urząd Miejski w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 13 05 , fax. 71 319 13 03
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 13 05, fax. 71 319 13 03
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wolow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I:Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą sprzętu informatycznego - URUCHOMIENIE CENTRALNEJ PLATFORMY E-USŁUG MIESZKAŃCA ORAZ E-USŁUG NA EPUAP - URUCHOMIENIE USŁUG FINANSOWYCH - ELEKTRONIZACJA PROCESU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - URUCHOMIENIE PARTNERSKIEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDŻETEM W CHMURZE IAAS - DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO Część II: Rozbudowa systemu informacji przestrzennej - ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy zł00/100, Części II przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące zł00/100 Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części wadium wnosi dla każdej części osobno. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej w SIWZj, formie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach