Przetargi.pl
Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz elementami małej infrastruktury w miejscowości Kębłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, Kębłów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 692049529
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłów
  Kębłów 18A
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 692049529
  REGON: 432694502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz elementami małej infrastruktury w miejscowości Kębłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ogólna charakterystyka inwestycji Teren działek nr ewid. 450/1 i 450/2 w jednej części jest ogrodzony. Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ok. 2042,25 m2. Działka przeznaczona na teren rekreacyjny znajduje się w miejscowości Kębłów Stary. Od strony północnej i zachodniej plac sąsiaduje z polami uprawnymi, od strony wschodniej z budynkiem mieszkalnym i od strony południowej z drogą asfaltową przeznaczoną dla pojazdów kołowych. W centralnym miejscu obszary znajduje się budynek należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Natomiast teren od strony północnej, za budynkiem porośnięty jest drzewami i krzewami, znajdują się tam również podrost. Teren pod budowę placu zabaw i siłowni jest terenem równym bez większych różnic wysokościowych. Przez obszar opracowania przebiegają łącza gazowe, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne i elektryczne. Nawierzchnia z kostki brukowej pełniąca funkcje podjazdu na teren koliduje z łączem gazowym. Teren przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców. Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-14 lat, znajduje się w centralnym miejscu opracowania i posiada: bogato wyposażony zestaw zabawowy, 5 bujaków na sprężynach, trampolinę ziemną oraz huśtawkę podwójną. Urządzenia zabawowe posiadają taką ilości elementów, dzięki której może przebywać jednocześnie kilkanaścioro dzieci. Na terenie od strony wschodniej znajduję się część siłowni zewnętrznej z czterema urządzeniami fitness – w tym jedno podwójne i jedno podwójne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie korzystać ze wszystkich urządzeń siłowych może sześć osób. Przez teren została przeprowadzona ścieżka z kostki brukowej, która ułatwia dostęp do urządzenia dla osób niepełnosprawnych oraz dojście do altanki, która znajduję się w północnej części obszaru opracowania. Dodatkowo zastosowano bezpieczną nawierzchnię pod trzy urządzenia fitness w postaci maty przerostowej, oraz nawierzchnie z piasku przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają tj. zestaw zabawowy oraz huśtawka podwójna. Dodatkowo usytuowane zostały ławki – 3 szt., kosz na śmieci – 1 szt., który przeznaczony jest do segregacji śmieci oraz lampa solarna – 1szt. Całość zagospodarowania otoczona jest przyjazną roślinnością, która posiada różnorodne gatunki drzew i krzewów ozdobnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SBP Piaski 15 8689 0007 0000 0390 2000 0010. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na budowę placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz elementami małej infrastruktury w miejscowości Kębłów. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz elementami małej infrastruktury w miejscowości Kębłów”. 5. ”, nie otwierać przed 29.05.2018 r. godz. 10:10”. Dokument musi być złożony w sekretariacie, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 29.05.2018 r. do godz. 10:00. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 29.05.2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach