Przetargi.pl
Dostawa materiałów betonowych do budowy chodników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ogłasza przetarg

 • Adres: 23200 Kraśnik, ul. Kolejowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 264 126 , fax. 818 251 027
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6
  23200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 818 264 126, fax. 818 251 027
  REGON: 43102936900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrasnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów betonowych do budowy chodników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: Dostawy materiałów betonowych do budowy chodników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku zgodnie z poniższym podziałem na dwie części(zadania). Część nr 1 (Zadanie I): „Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników, obrzeży i innych prefabrykatów do budowy chodników przy drogach powiatowych” obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1.Kostka brukowa betonowa o grubości 60 mm, kolor szary, kształt HOLLAND, 2.Kostka brukowa betonowa o grubości 80 mm, kolor szary, kształt HOLLAND, 3.Kostka brukowa betonowa o grubości 80 mm, kolor czerwony, kształt HOLLAND, 4. Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm, kolor szary, 5. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, kolor szary, 6. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, kolor szary , 7. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, kolor szary, 8. Płyty ażurowe betonowe o wym. 40x60x10 cm, szare, 9. Korytko ściekowe betonowe o wym. 60x50x15 cm, szare. Część nr 2 (Zadanie Nr II): „ Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych ” obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1.Mieszanki stabilizacji (cementowo-piaskowych) o wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 MPa a także R28 = 5,0 MPa. 2.Mieszanka chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie R28=6÷9 MPa 3.Masy betonu klasy: C8/10 a także C12/15. Łączne ilości ww. materiałów określono w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ . Materiały i wyroby betonowe stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać odpowiednie dla danego asortymentu normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Uwaga: Dokument określony w sekcji III.7) pkt 1. składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Uwaga: Ww. zobowiązanie należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach