Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa ruchu (budowa lewostronnej zatoki autobusowej od km 8+907 do km 8+969; budowa prawostronnej zatoki autobusowej od km 8+955 do km 9+034). Budowa chodnika po stronie prawej od km 10+131,75 do km 10+246 oraz od km 10+363 do km 10+577,10

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 818 863 163
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 818 863 163
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa ruchu (budowa lewostronnej zatoki autobusowej od km 8+907 do km 8+969; budowa prawostronnej zatoki autobusowej od km 8+955 do km 9+034). Budowa chodnika po stronie prawej od km 10+131,75 do km 10+246 oraz od km 10+363 do km 10+577,10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: 1) Oznakowanie miejsca robót, 2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 3) Roboty ziemne, 4) Wykonanie podbudowy, 5) Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej i na poszerzeniach z kostki brukowej betonowej, 6) Roboty wykończeniowe (plantowanie i humusowanie skarp), 7) Ustawienie krawężników i obrzeży, 8) Elementy odwodnienia, 9) Wykonanie oznakowania poziomego, 10) Ustawienie elementów oznakowania pionowego i urządzeń b.r.d., 11) Usunięcie kolizji ze słupem elektrycznym. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a. opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości. b. zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie opracowanego we własnym zakresie lub przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót), zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. c. zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania jej we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz dostarczenia jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w formacie PDF i DXF. d. Wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. e. dysponowania jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SST i dokumentacją projektową, w terminie umownym. f. utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. g. kierowania robotami objętymi Umową tak długo jak będzie to konieczne przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w formularzu ofertowym oraz w wykazie osób. 3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, który to przedmiar stanowi część pomocniczą w określeniu ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować ilości robót w przedmiarze oraz wzorze tabeli elementów rozliczeniowych do wielkości według własnych obliczeń na postawie dokumentacji projektowych oraz SST. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 5. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób wykazanych w wykazie osób, które będą pełnić funkcje Kierownika budowy o podjęciu przez nich obowiązków. Zamawiający podpisze umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przedłożeniu tabeli elementów rozliczeniowych, tabeli wartości elementów scalonych oraz oświadczenia o przejęciu obowiązków Kierownika budowy. 6. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego (Wykonawca w złożonej ofercie może wydłużyć okres rękojmi. Okres zaproponowany przez Wykonawcę zostanie wprowadzony do umowy). 7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (operatorzy sprzętu i urządzeń oraz robotnicy). 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST i dokumentacji projektowej, zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych, jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr: 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2. Pkt. 2)-5) Beneficjenta poręczenia / gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego" W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców – z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór załącznik B i C) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór załącznik A). 3) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku, gdy ofertę oraz załączniki w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach