Przetargi.pl
Wyposażenie w meble pomieszczeń mieszkalnych oraz w meble kuchenne pod zabudowę do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej w Maniach wraz z mieszkaniami chronionymi.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie ogłasza przetarg

 • Adres: 21543 Konstantynów, Komarno
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3414282, 502 503051
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie
  Komarno 13
  21543 Konstantynów, woj. lubelskie
  tel. 83 3414282, 502 503051
  REGON: 3019616100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://capowkomarno.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie w meble pomieszczeń mieszkalnych oraz w meble kuchenne pod zabudowę do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej w Maniach wraz z mieszkaniami chronionymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „ Wyposażenie w meble pomieszczeń mieszkalnych oraz w meble kuchenne pod zabudowę do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej w Maniach wraz z mieszkaniami chronionymi.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznik nr 1 do SIWZ. (opis + rysunki)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach