Przetargi.pl
PN 5/Ż/2018

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 20482 Lublin, ul. Południowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 71 04 400 , fax. 81 74 45 715
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5
  20482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 71 04 400, fax. 81 74 45 715
  REGON: 59044400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 5/Ż/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: CPV- 15332200-6 dżemy, powidła i marmolada DŻEM WIELOSMAKOWY NIKOSŁODZONY Z OWOCÓW PESTKOWYCH, o konsystencji gęstej lub galaretowatej otrzymany z owoców pestkowych, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami. Wielkość maksymalna 15 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesiące od daty dostawy - 8 480 kg DŻEM WIELOSMAKOWY NIKOSŁODZONY Z OWOCÓW BEZPESTKOWYCH, o konsystencji gęstej lub galaretowatej otrzymany z owoców bezpestkowych, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami. Wielkość maksymalna 15 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesiące od daty dostawy - 16 180 kg MARMOLADA WIELOOWOCOWA, o konsystencji twardej lub miękkiej otrzymywanej z jednego lub kilku owoców, pakowana w wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna 15 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesiące od daty dostawy - 15 580 kg POWIDŁA ŚLIWKOWE, o konsystencji gęstej, smarownej, otrzymane ze śliwek węgierek i/lub innych gatunków śliwek, pakowane w wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna 15 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesiące od daty dostawy - 13 280 kg CZEŚĆ II: CPV-15831200-4 cukier biały CUKIER BIAŁY, gat. I, opakowanie torba papierowa zszywana lub klejona 1 – 50 kg - 37 000 kg Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 3. Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień telefonicznych, za pośrednictwem faksu lub emailem, realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do magazynów jednostek organizacyjnych okręgu lubelskiego. 4. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 5. Ww. artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie produkcji, terminie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15332200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach