Przetargi.pl
sprzedaż oraz dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych i jednorazowych dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych oraz dzierżawa systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca 3D wraz z systemem do badań elektrofizjologicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 20718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 374 655 , fax. 815 374 624
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100
  20718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 374 655, fax. 815 374 624
  REGON: 43101894000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż oraz dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych i jednorazowych dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych oraz dzierżawa systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca 3D wraz z systemem do badań elektrofizjologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprzedaż oraz dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych i jednorazowych dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych oraz dzierżawa systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca 3D wraz z systemem do badań elektrofizjologicznych zgodnie z opisem w załącznikach: nr 4 ,nr 6, nr 7 i 7a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach