Przetargi.pl
Wykonanie obsług iskrowników

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453 , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, fax. 261 517 452
  REGON: 6005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obsług iskrowników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsług iskrowników zabudowanych na silnikach samolotów DA-20C1 i śmigłowców Guimbal Cabri G2 eksploatowanych przez Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego WSOSP, z podziałem na zadania: Zadanie I - Obsługa iskrowników CHAMPION-SLICK typ 4309 i 4310 zabudowanych na silniku samolotu DA-20C1 Zadanie II - Obsługa iskrowników TCM typ 10600644-201 66B21779 zabudowanych na silniku śmigłowca Guimbal Cabri G2. Obsługa podzespołu musi być wykonana przez organizację certyfikowaną zgodnie z wymaganiami PART-145 i posiadającą w zakresie zatwierdzenia obsługę warsztatową iskrowników będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej obsługę iskrowników oraz jedną osobę poświadczającą wykonanie obsługi przez personel wykonujący. Zamawiający dopuszcza zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania i jednocześnie poświadczania czynności na iskrowniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym). W przypadku wykonania mniejszego nalotu niż jest planowany, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wykonywanych obsług. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 50211210-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50211210-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach