Przetargi.pl
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 553 586 , fax. 818 545 901
 • Data zamieszczenia: 2021-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubartów
  ul. Lubelska 18A
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 553 586, fax. 818 545 901
  REGON: 54342700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglubartow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części. Przedmiotem zamówienia są: 1) Część nr 1: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubartów dla miejscowości Skrobów, Skrobów-Kolonia i Nowodwór na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XII/106/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów. Wielkość obszaru objętego opracowaniem - ok. 130 ha. 2) Część nr 2: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubartów dla miejscowości Łucka i Łucka-Kolonia na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XII/105/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów. Wielkość obszaru objętego opracowaniem - ok. 92 ha. 3) Część nr 3: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubartów dla miejscowości Lisów na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XII/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubartów Nr XIV/124/20 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów. Wielkość obszaru objętego opracowaniem - ok. 105 ha. 4) Część nr 4: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubartów dla miejscowości Szczekarków i Brzeziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XII/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów. Wielkość obszaru objętego opracowaniem - ok. 51 ha. 5) Część nr 5: a) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów” w miejscowości Nowodwór Piaski i Nowodwór na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XIV/123/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów” Wielkość obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ok. 32 ha. b) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubartów dla miejscowości Nowodwór-Piaski na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubartów Nr XIV/125/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów. Wielkość obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ok. 30 ha. 2. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 pkt 1-4 składa się wykonanie zmian obowiązującego na terenie Gminy Lubartów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz harmonogram rzeczowo-czasowym, a także ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 pkt 5 składa się wykonanie zmian obowiązującego na terenie Gminy Lubartów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz harmonogram rzeczowo-czasowym, a także ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Poza sporządzeniem zmiany miejscowego planu (część tekstowa i rysunkowa), o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i pkt 5 lit. b Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach poszczególnych części m.in.: 1) dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym m.in. prognozy skutków wpływu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz, wystąpienie do odpowiednich organów o zakres prognozy czy podsumowanie przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko; 2) prognozy skutków finansowych uchwalenia planów; 3) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego zmianą planu miejscowego zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi. 5. Poza sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa i rysunkowa), o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym m.in. wykonać prognozę skutków wpływu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz podsumowanie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 6. Zakres czynności do wykonania leżący po stronie Wykonawcy dla każdej części zamówienia, opisanej w ust. 1 pkt 1-4 i pkt 5 lit. b, w odniesieniu do sporządzenia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuje: 1) Zebranie materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia; 2) Przygotowanie wymaganych ustawą dokumentów formalno-prawnych związanych ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym m.in.: ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień); 3) Analiza wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy i instytucje oraz przygotowanie wykazu ze sposobem rozpatrzenia ww. wniosków wraz z uzasadnieniem. Analiza powinna zawierać m.in. zgodności złożonych wniosków ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartów; 4) Opracowanie zmian planu zagospodarowania w formie cyfrowej i papierowej oraz prognoz wskazanych w ust. 4; 5) Opracowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz uzyskanie niezbędnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne; 6) Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, w terminie uzgodnionym przez strony oraz uzyskanie opinii ww. Komisji; 7) Udział w spotkaniach, naradach udzielanie wyjaśnień; 8) Uzyskanie opinii oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa; 9) Analiza uzyskanych uzgodnień i opinii wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii; 10) Korekta projektów planów w związku z uzyskanymi opiniami i dokonanymi uzgodnieniami oraz przygotowanie wersji do wyłożenia do publicznego wglądu; 11) Udział w dyskusjach publicznych; 12) Analiza uwag wniesionych do projektów, wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy Lubartów. Przygotowanie wykazu ze sposobem rozpatrzenia ww. uwag wraz z uzasadnieniem; 13) Przygotowanie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 14) W przypadku ponowienia procedury - ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów i ponowienie niezbędnych czynności; 15) Przedstawienie Radnym projektów zmian planu z załącznikami na komisjach Rady Gminy Lubartów; 16) Przygotowanie projektów uchwał z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy Lubartów uchwalającej plany zagospodarowania; 17) Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnych prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa; 18) Przygotowanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym; 19) Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planów do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę lub Sądy Administracyjne. 7. Zakres czynności do wykonania leżący po stronie Wykonawcy dla każdej części zamówienia, opisanej w ust. 1 pkt 5 lit. a, w odniesieniu do sporządzenia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje: 1) Zebranie materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia; 2) Przygotowanie wymaganych ustawą dokumentów formalno-prawnych związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym m.in.: ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień); 3) Analiza wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy i instytucje oraz przygotowanie wykazu ze sposobem rozpatrzenia ww. wniosków wraz z uzasadnieniem; 4) Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie cyfrowej i papierowej oraz prognozy wskazanej w ust. 5; 5) Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, w terminie uzgodnionym przez strony oraz uzyskanie opinii ww. Komisji; 6) Udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeby takich wyjaśnień; 7) Uzyskanie opinii oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa; 8) Analiza uzyskanych uzgodnień i opinii wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii; 9) Korekta projektu studium w związku z uzyskanymi opiniami i dokonanymi uzgodnieniami oraz przygotowanie wersji do wyłożenia do publicznego wglądu; 10) Udział w dyskusji publicznej; 11) Analiza uwag wniesionych do projektu studium, wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy Lubartów. Przygotowanie wykazu ze sposobem rozpatrzenia ww. uwag wraz z uzasadnieniem; 12) W przypadku ponowienia procedury - ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów i ponowienie niezbędnych czynności; 13) Przedstawienie radnym projektu zmiany studium na komisjach Rady Gminy Lubartów; 14) Przygotowanie projektów uchwał z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy Lubartów uchwalającej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 15) Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnych prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa; 16) Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę lub Sądy Administracyjne; 8. Zmiany planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przepisami związanymi z problematyką planowania przestrzennego zawartą w innych ustawach dotyczących m.in. ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ochrony gruntów rolnych i leśnych itp. Forma opracowania tekstowego i graficznego musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 9. Opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia powinny być sporządzone w formie cyfrowej i papierowej w następujących standardach: tekst w formacie doc i pdf, rysunki w formacie jpg i pdf, oraz w postaci wektorowej dwg, dxf, shp. 10. Strony zobowiązuj ą się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością. 11. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia materiałów: mapy zasadnicze w odpowiedniej skali; dokumenty i opracowania pomocne przy sporządzaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium (w tym m.in.: ekofizjografię podstawową, uchwały o przystąpieniu, obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 12. Szczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na IV etapy oraz zasady przekazania przedmiotu zamówienia w poszczególnych etapach określa „Harmonogram prac rzeczowo-czasowy". 13. Do sporządzonego planu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bazę metadanych opracowanych zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) - Dz.U.UE.L.2007.108.1 oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177, 284). 14. Przedmiot zamówienia, o którym mowa należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15. Uchwały Rady Gminy Lubartów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=341 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach