Przetargi.pl
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Spółdzielnia Meszkaniowa "Krzemionki" ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(41)2624885, 693727263 , fax. +48(41)2624885
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Meszkaniowa "Krzemionki"
  os. Stawki 47
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(41)2624885, 693727263, fax. +48(41)2624885
  REGON: 00123649500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smkrzemionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spóldzielnia mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św., obejmująca dostawę i montaż nw. urządzeń zabawowych: zestawu rekreacyjnego (zamek ), huśtawki familiada, kiwaków, karuzeli, piaskownicy, huśtawki podwójnej, sprężynowców, huśtawki ważki, ławek z oparciem, przeplotni, żabki, wraz zarządzeniem stref bezpieczeństwa oraz ogrodzeniem całego terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 4000 zł, które należy wpłacić w terminie do 2019.05.31 do godz. 11:00, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 30 1020 2674 0000 2102 0001 4464 z tytułem przelewu "Wadium - Rewitalizacja, plac zabaw na os. Rosochy". Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca składa oświadczenia w nim zawarte. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy. Dane personalne osób upoważnionych zgodnie z w/w dokumentami do podpisywania umów.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z terenem robót, dokonał sprawdzenia projektów, oraz przedmiarów robót – tych obiektów, których dotyczy oferta, i stwierdza, że ww. dokumenty nadają się do prawidłowego wykonania robót, a przedmiary robót pozostają w zgodności z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, i umożliwiają prawidłową wycenę robót przewidzianych do wykonania. Oryginał umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli ofertę składa kilka podmiotów występujących wspólnie. Informację o zakresie robót, które oferent wykona samodzielnie, a które zamierza wykonać za pomocą podwykonawców. zaświadczenia o nie posiadaniu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ( ZUS lub KRUS )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach