Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA I BUŁKI TARTEJ

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 314 091 , fax. 413 314 419
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155
  25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 314 091, fax. 413 314 419
  REGON: 31990200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA I BUŁKI TARTEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3 Opis przedmiotu zamówienia; 3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i bułki tartej w ilościach niżej wymienionych: 3.2.1 CHLEB PSZENNO – ŻYTNI CPV 15811100-7 (waga nie mniejsza niż 400g, krojony, pakowany w woreczki do chleba z folii polipropylenowej o optymalnej przepuszczalności pary wodnej, etykieta na opakowaniu z nazwą producenta, nazwą artykułu, gramaturą, składem i terminem przydatności do spożycia) – 150 000 kg 3.2.2 CHLEB PSZENNY CPV 15811100-7 (waga nie mniejsza niż 400g, krojony, pakowany w woreczki do chleba z folii polipropylenowej o optymalnej przepuszczalności pary wodnej, etykieta na opakowaniu z nazwą producenta, nazwą artykułu, gramaturą, składem i terminem przydatności do spożycia) – 30 000 kg 3.2.3 BUŁKA TARTA CPV 15810000-9 (opakowania 500g – 1kg, etykieta na opakowaniu z nazwą producenta, nazwą artykułu, gramaturą, składem i terminem przydatności do spożycia) – 270 kg 3.3 Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania zawartej umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. 3.4 Ze względu na cechy przedmiotu zamówienia art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 Wymagania dotyczące wadium; 10.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł. 10.2 Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert określonym w pkt. 13.2. niniejszej specyfikacji w jednej lub kilku poniższych formach: 10.2.1 w pieniądzu na nieoprocentowane konto zamawiającego NBP O/O Kielce, nr rachunku: 53 1010 1238 0804 0613 9120 0000; 10.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 10.2.3 w gwarancjach bankowych; 10.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 10.3 Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt. 10.2.1 wykonawca w tytule przelewu wpisuje: wadium, nr sprawy DKW.2232.4.2019. 10.4 Wykonawca wybierając wadium określone w pkt. 10.2.2 – 10.2.5: oryginał składa w oddzielnej kopercie opisanej: wadium, nr sprawy DKW.2232.4.2019.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.5 Istnieje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika. 8.6 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 8.7 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO, zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach