Przetargi.pl
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 39 14 020 , fax. 41 39 14 020
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
  ul. Strażacka 5
  26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 39 14 020, fax. 41 39 14 020
  REGON: 26001607000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslopuszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych. 1) Liczbę uczniów uprawnionych do dowozów zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowe informacje o trasach dowozów zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Godziny dowozów i odwozów mogą po uzgodnieniu ulegać zmianie – na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy. 3) Trzy razy w semestrze dowozy i odwozy na wskazane imprezy szkolne organizowane przez placówkę objętą dowozami na trasach zgodnych z dowozem dzieci do szkoły. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów dot. godzin i dni w tygodniu zostanie uzgodniony pisemnie w trakcie roku szkolnego i może ulegać zmianie. 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 6) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy. 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 8) Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 5 dni przed ich zaistnieniem. W dniach innych niż dni nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowywania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Wielkości grup dzieci jednocześnie przewożonych oraz długości tras należy przyjąć w ramach własnego wyliczenia wartości usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość uczniów dowożonych z poszczególnych w/w miejscowości może ulegać zmianie w okresie semestralnym i rocznym. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na poszczególnych trasach opracowanych przez Wykonawcę w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego). Dziennie autobusy będą musiały przejechać te trasy przynajmniej dwa razy, uzależnione będzie to od czasu rozpoczęcia jak i zakończenia lekcji w poszczególnych klasach i szkołach. Dane te zostaną przekazane przez dyrektora placówki, wybranemu w przetargu Wykonawcy. Rozkłady jazdy oraz przystanki będą dokładnie ustalone z Wykonawcą wybranym w przetargu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 25 minut) zapewnił autobus zastępczy na własny koszt. Wykonawca będzie dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły. Sprawdzenie tożsamości uczniów uprawnionych do przejazdu na poszczególnych trasach odbywać się będzie na podstawie legitymacji szkolnej lub imiennego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę dla każdego ucznia na trasę przewozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych i odwożonych z poszczególnych miejscowości. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Łopusznie Numer rachunku: 60 8499 0008 0000 4864 2000 0008
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz 1990 z późn. zm ),przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach