Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Imielno

Powiat Jędrzejowski - Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, Stefana Okrzei
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 861 426 , fax. 413 861 171
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jędrzejowski - Zarząd Dróg Powiatowych
  Stefana Okrzei 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 861 426, fax. 413 861 171
  REGON: 29994337900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Imielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na cztery części, które stanowią odrębne zadania: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne – Kotlice Nowe - Borszowice - Motkowice - Stawy - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Borszowice od km 13+580 do km 13+840 długości 260 mb, szerokości 1,2 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze - odwodnienie - roboty ziemne i podbudowy - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy -Imielno – Imielnica - Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Imielnica od km 8+850 do km 8+940, długości 90 mb, szerokości 1,2 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowy - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Drewniane od km 10+080 do km 10+380 długości 300 mb szerokości 1,2 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne i podbudowy - elementy ulic - roboty wykończeniowe Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Murowane od km 8+701 do km 8+911 długości 210 mb szerokości 1,2 m, która swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne i podbudowy - elementy ulic - roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres robót określa załączony kosztorys ofertowy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne – Kotlice Nowe - Borszowice - Motkowice - Stawy - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Borszowice od km 13+580 do km 13+840 długości 260 mb, szerokości 1,2 m w wysokości: 1 700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych) Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy -Imielno – Imielnica - Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Imielnica od km 8+850 do km 8+940, długości 90 mb, szerokości 1,2 m w wysokości: 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Drewniane od km 10+080 do km 10+380 długości 300 mb szerokości 1,2 m w wysokości: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100 złotych) Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków – Opatkowice Murowane - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Murowane od km 8+701 do km 8+911 długości 210 mb szerokości 1,2 m w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Dowód wniesienia wadium, 3) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez zmawiającego w siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach