Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych

Gmina Mirzec ogłasza przetarg

 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 713 033 , fax. 412 713 033
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirzec
  Mirzec Stary 9
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 713 033, fax. 412 713 033
  REGON: 29101033000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie zadań inwestycyjnych: a) Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i przebudowę drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy- Ostrożanka; kwota 960 107,00 zł. b) Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym; kwota 1 193 557,00 zł. c) Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i termomodernizację budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii; kwota 1 830 668,00 zł. d) Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów; kwota 330 668,00 zł. 2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Kwota kredytu pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy w kilku transzach: a) I transza do dnia 30.05.2019 r. w wysokości - 960107,00 zł, b) II transza do dnia 30.06.2019 r. w wysokości - 1 193 557,00 zł, c) III transza do dnia 30.09.2019 r. w wysokości - 1 830 668,00 zł, d) IV transza do dnia 30.12.2019 r. w wysokości - 330 668,00 zł, 2) Zamawiający zakłada, że kredyt będzie udostępniony do jego dyspozycji w dniu 30.05.2019 roku, bez oddzielnego wniosku kredytowego w walucie polskiej a pobrany w transzach o których mowa w pkt.2 ppkt.1. Planowane transze kredytu są jedynie wskazaniami do planowanego udostepnienia kredytu z uwagi na trwające inwestycje i ich wysokość może być niższa z uwagi na stan zaawansowania robót. 3) W związku z powyższym w celu porównania złożonych ofert odsetki za 2019 rok winny być liczone od dnia 30.05.2019r. dla pierwszej transzy pobranego kredytu (kwota 960 107 zł, ) i pozostałe wg wymagań określonych w pkt.3 ust. 1 pkt 1 4) Suma kwot zaproponowanych odsetek określi wysokość łącznych kosztów kredytu jako ceny oferty. 5) Okres kredytowy : od 2021 roku do 2027r. 6) Spłata kredytu ( raty kapitału + odsetki ) w poszczególnych latach: 2019 r. - 0,00 zł + odsetki, 2020 r. - 0,00 zł + odsetki, 2021 r. - 361 000 zł (4 raty x 90 250) + odsetki, 2022 r. - 361 000 zł (4 raty x 90 250) + odsetki, 2023 r. - 361 000 zł (4 raty x 90 250) + odsetki, 2024 r. - 808 00 zł (4 raty x 202 000) + odsetki, 2025 r. - 808 000 zł (4 raty x202 000) + odsetki, 2026 r. - 808 000 zł (4 raty x 202 000) + odsetki, 2027 r. - 808 000 zł (4 raty x 202 000) + odsetki. Spłata naliczonych odsetek: za 2019 rok spłata odsetek jednorazowo do dnia 31.12.2019r., za 2020 rok spłata odsetek jednorazowo do dnia 31.12.2020r., w latach 2021 – 2027 spłata odsetek w terminach kwartalnych. W latach 2021 – 2027 spłata kapitału nastąpi w 28 ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2021r. do 30.12.2027r. w okresach kwartalnych 7) Zabezpieczenie: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 8) Zamawiający zastrzega aby w całym okresie kredytowania ( wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek według metody kapitałowej , tzn. od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu, 9) Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. 10) Wcześniejsza spłata kredytu nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów finansowych dla Zamawiającego. 11) Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 1M z dnia 14 maj 2019r. oraz marża banku, bez prowizji za uruchomienie kredytu. 12) Sposób ustalenia stawki WIBOR 1M w okresie obowiązywania umowy należeć będzie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 13) Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. 14) Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu. 15) Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 16) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach lub jednorazowej wypłaty. 17) Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji e-mail w ciągu maksymalnie 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. 18) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego określone zostanie w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody banku, b) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody banku, c) dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu, d) wydłużenia okresu spłaty kredytu po uprzednim złożeniu stosownego wniosku do banku, pod warunkiem posiadania zdolności do spłaty kredytu w okresie wydłużonego kredytowania. 20) Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot Umowy zobowiązuje się do zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.), osoby/osób wykonującej/cych następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności techniczno - formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m.in. prowadzenie rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald. 21) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 23) Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie pobierał prowizji oraz innych nie wymienionych opłat z tytułu uruchomienia kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawa 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z póź. zm.). lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisje Nadzoru Finansowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – (załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym – (załącznik nr 2 do SIWZ) UWAGA ! : Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego informacji (załącznik nr 2 do SIWZ) do składanej oferty tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w związku z wyborem oferty wykonawcy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach