Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018 , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2020-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę jednostronnego poszerzenia nawierzchni jezdni, - budowę jednostronnego chodnika, - budowę zjazdów, - wymianę ściany czołowej istniejącego przepustu, - budowę kanalizacji deszczowej. 1.2. Parametry techniczne drogi. - klasa techniczna drogi gminnej: L (lokalna), - kategoria ruchu KR2, - prędkość projektowa Vp=30km/h, - szerokość jezdni 5,50m, - szerokość chodnika 2,00m. 1.3. Projekt przewidziany do realizacji przy dofinansowaniu Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Podany zaś powyżej w pkt. 1. zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych. 2.1. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2019.310 ze zm.). 3. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Nr 59 8485 0009 2000 0013 2000 0007. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego - art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – Przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków” 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. 1) W związku z obowiązkiem zwrotu wadium, zgodnie z przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp, zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 2) Z dokumentu gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, płatny w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach