Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” .

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 53471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1, wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich transport do miejsca zagospodarowania tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUOK w Promniku – prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn Tabela nr 1 Rodzaj odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Lp. Rodzaje odpadów 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 3. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 6. Popiół 7. Zmieszane odpady opakowaniowe 8. Odpady ulegające biodegradacji Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości i przyjmowanych do ZUOK w Promniku na koszt Zamawiającego: 1) Opakowania z papieru i tektury - 15 01 01 2) Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02 3) Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 06 4) Opakowania ze szkła - 15 01 07 5) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) - 20 03 99 6) Odpady ulegające biodegradacji oraz Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 02 01; 20 01 08 7) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne - 20 03 01 8) Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07 1.2. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz umożliwienie dzierżawy pojemnika poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą usługi. 1.3. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej na terenie wydzielonym z placu targowego. W przypadku zmiany lokalizacji PSZOKU lub niemożności prowadzenia go w tej lokalizacji, Wykonawca zobowiązany jest do odbierania kategorii odpadów zbieranych na PSZOK bezpośrednio od mieszkańców „u źródła” z częstotliwością raz w tygodniu. Odpady wymienione w tabeli nr 2 do PSZOK dostarczają właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie. Tabela nr 2. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK. Lp. Rodzaje odpadów 1. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 2. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 3. Metale, opakowania z metali 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe 6. Zużyte opony 7. Przeterminowane leki, w tym odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 9. Zużyte baterie i akumulatory 10. Budowlane i rozbiórkowe z remontów, w tym ceramika łazienkowa 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 13. Odzież i tekstylia 14. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (lampy fluorestencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony) 1.3.1 Rodzaje odpadów komunalnych gromadzonych na PSZOK, które Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na koszt własny. • Zużyte opony - 16 01 03 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01 • Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 03 • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 17 01 07 • Tworzywa sztuczne – 17 02 03 • Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 17 09 04 • Urządzenia zawierające freony – 20 01 23 • Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – 20 01 33 • Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 20 01 34 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 20 01 36 • Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 20 03 99 1.3.2 W przypadku odpadów gromadzonych na PSZOK wymienionych w tabeli nr 1, Wykonawcę obciąża tylko transport odpadów do ZUOK w Promniku. 1.4. Odbiór przeterminowanych leków poza PSZOK, oddawanych przez mieszkańców do aptek na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn (3 apteki na terenie miasta Bodzentyn, jedna apteka we Wzdole Rządowym). 1.5. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (tj. stare meble, łóżka, krzesła, zabawki dziecięce, stare drzwi i okna) i przekazanie ich do zagospodarowania do ZUOK w Promniku (co najmniej raz na 6 miesięcy). Wykonawca ponosi koszty odbioru i transportu odpadów do Promnika, koszt zagospodarowania odpadów leży po stronie Zamawiającego. 1.6. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i przekazanie do zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (co najmniej raz na 6 miesięcy). Koszty zbiórki i zagospodarowania tych odpadów ponosi Wykonawca. 1.7.Przeprowadeznie w pierwszym półroczu obowiązywania umowy szkolenia z potrzeb i zasad segregowania odpadów dla sołtysów z 23 sołectw( w przypadku gdy Wykonawca wskazał przeprowadzenie szkolenia jako dodatkowe kryterium w ofercie) 1.8. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 1.9 Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych, które mają zostać odebrane i przetransportowane do ZUOK w Promniku z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w trakcie trwania umowy wynosi ok. 1.771,910 Mg/12 miesięcy z czego : Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadów w Mg na rok 15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 33,610 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 153,790 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 168,610 15 01 07 Opakowania ze szkła 153,880 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) 51,700 20 02 01; 20 01 08 Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji 59,000 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1010,260 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 141,060 WAŻNE! Niniejsza wartość jest jedynie wartością szacunkową obliczoną na podstawie ilości odpadów, które zostały odebrane z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 r. (nieruchomości zamieszkałe, PSZOK). Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. 1.20. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych, które mają zostać odebrane i zagospodarowane przez Wykonawcę z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w trakcie trwania umowy wynosi ok. 232,372 Mg/12 miesięcy z czego Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadów w Mg na rok 16 01 03 Zużyte opony 26,44 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5,8 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 48,6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 41,98 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,12 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 10,24 20 01 23 Urządzenia zawierające freony 4,976 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,004 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 8,709 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 4,213 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 81,29 WAŻNE! Niniejsza wartość jest jedynie wartością szacunkową obliczoną na podstawie ilości odpadów, które zostały odebrane z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 r. (PSZOK, zbiórki raz na 6 miesięcy z nieruchomości zamieszkałych). Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BS Bodzentyn nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: BZP.271.20.2020 przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 4. Wadium w pozostałych formach w formie oryginału – składa się w siedzibie Zamawiającego (pok.nr 13 sekretariat UMiG w Bodzentynie) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga!: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie na podstawie którego zamawiający uzna, że Wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. III SIWZ ; - zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1393 z późn. zm.), - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza MIG Bodzentyn, - posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.). Uwaga! : Na odbiór i zagospodarowanie odpadów, niewymienionych w tabeli nr 1 Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument (np. umowę) uprawniający do wykonania usługi, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem jej świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę, który będzie posiadał stosowne uprawnienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -----

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach