Przetargi.pl
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. 700-lecia i ul. Stawki w Łukowie”

Miasto Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łuków
  ul. Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. 700-lecia i ul. Stawki w Łukowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym w ramach zadania inwestycyjnego: Część nr 1 – „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. 700-lecia w Łukowie” z lokalizacją na działce nr ew. 7548/2. Dostawa wraz z montażem obiektów małej architektury stanowiącej urządzenia użytkowe codziennej rekreacji placu zabaw, zawierających siłownię plenerową, strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym tj.: biegacz wolnostojący (1 szt.), jeździec wolnostojący (1 szt.), wioślarz wolnostojący (1 szt.),wahadło podwójne (1 szt.), wyciąg górny + wyciskanie siedząc (1 szt.), orbitrek wolnostojący (1 szt.), twister + steper (1 szt.), motyl integracyjny (1 szt.), tablica regulaminowa (1 szt.), ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża (4 szt.), urządzenie do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża - stół do piłkarzyków (1 szt.), urządzenie do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża - stolik do gry w szachy (1 szt.), zestaw sprawnościowy (1 szt.), zestaw sprawnościowy w kształcie graniastosłupa z sześcianem w podstawie (1 szt.), zestaw sprawnościowy składający się ze ścianki wspinaczkowej, linarium tuby i grzybków (1 szt.), huśtawka – bocianie gniazdo (1 szt.) Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem ręcznym o powierzchni 277m2 na przygotowanym podłożu gruntowym oraz nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw o powierzchni 125,0m2 (grubość warstwy min. 30cm), nasadzenia krzewów (8szt.) np. jałowiec sentinel i zamontowanie stojaka rowerowego. Montaż ogrodzenia panelowego ozdobnego ocynkowanego i powlekanego w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym, wysokości 1,10m o rozstawie słupków około 2,50m z furtką szer. 1,0m, zabezpieczone od góry dodatkowym prętem celem uniknięcia ostrych zakończeń. Góra przęsła ogrodzeniowego w kształcie łuku. Montaż słupków ogrodzeniowych poprzez zabetonowanie w wykopach punktowych na głębokość min. 100cm. Łączna długość ogrodzenia: 1 – 51m Dopuszcza się różną konfigurację zestawu zabawowego przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa tj. tak aby strefy swobodnego upadku mieściły się w granicach planowanego placu zabaw oraz nie zachodziły na pozostałe urządzenia. Zestaw zabawowy winien zawierać wszystkie wymienione elementy wyposażenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym w ramach zadania inwestycyjnego: Część nr 2 – „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stawki w Łukowie” z lokalizacją na działce nr ew. 8478/21. Dostawę wraz z montażem obiektów małej architektury stanowiącej urządzenia użytkowe codziennej rekreacji placu zabaw, zawierających siłownię plenerową, strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym tj.: biegacz wolnostojący (1 szt.), jeździec wolnostojący (1 szt.), wioślarz wolnostojący (1 szt.),wahadło podwójne (1 szt.), wyciąg górny + wyciskanie siedząc (1 szt.), orbitrek wolnostojący (1 szt.), twister + steper (1 szt.), motyl integracyjny (1 szt.), tablica regulaminowa (1 szt.), ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża (4 szt.), urządzenie do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża - stół do piłkarzyków (1 szt.), urządzenie do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża - stolik do gry w szachy (1 szt.), zestaw sprawnościowy (1 szt.), zestaw sprawnościowy w kształcie graniastosłupa z sześcianem w podstawie (1 szt.), zestaw sprawnościowy składający się ze ścianki wspinaczkowej, linarium tuby i grzybków (1 szt.), huśtawka – bocianie gniazdo (1 szt.) Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem ręcznym o powierzchni 360m2 na przygotowanym podłożu gruntowym oraz nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw o powierzchni 122,0m2 (grubość warstwy min. 30cm), nasadzenia krzewów (8 szt.) np. jałowiec sentinel i zamontowanie stojaka rowerowego. Montaż ogrodzenia panelowego ozdobnego ocynkowanego i powlekanego w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym, wysokości 1,10m o rozstawie słupków około 2,50m z furtką szer. 1,0m, zabezpieczone od góry dodatkowym prętem celem uniknięcia ostrych zakończeń. Góra przęsła ogrodzeniowego w kształcie łuku. Montaż słupków ogrodzeniowych poprzez zabetonowanie w wykopach punktowych na głębokość min. 100cm. Łączna długość ogrodzenia: 2 – 68m Dopuszcza się różną konfigurację zestawu zabawowego przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa tj. tak aby strefy swobodnego upadku mieściły się w granicach planowanego placu zabaw oraz nie zachodziły na pozostałe urządzenia. Zestaw zabawowy winien zawierać wszystkie wymienione elementy wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach