Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń sali podwyższonego nadzoru kardiologicznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6644411 do 19 , fax. 846 642 521
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleje Grunwaldzkie 1
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 6644411 do 19, fax. 846 642 521
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-tomaszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń sali podwyższonego nadzoru kardiologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę, zadania pn. Przebudowa pomieszczeń sali podwyższonego nadzoru kardiologicznego, polegającego na zmianie układu funkcjonalnego lokalizacji 7 łóżek chorych sali intensywnego nadzoru kardiologicznego i punktu pielęgniarskiego na parterze budynku Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego, obejmujące: a. przebudowę ścian, b. przebudowę instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń, c. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnych, d. przebudowę instalacji gazów medycznych, e. przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych, f. wymianę okładzin ścian i podłóg, wymianę okładzin 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie i zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez ERBUD RZESZÓW SP. z o.o. z siedziba Jasionka 942, 36-002 Jasionka, która stanowi Załącznik nr 7 do SIZW – Projekt Budowlany i Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. W ramach umowy Wykonawca wykona również prace i działania niezbędne dla wykonania zamówienia, obejmujące w szczególności: 1) przygotowanie placu budowy, w tym: organizacja ruchu w otoczeniu budowy, urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy, 2) wydzielenie i zabezpieczenia terenu budowy; 3) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb prac budowlanych, 4) umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, urządzenia ppoż. i BHP, tablice informacyjne zgodne z wymogami i wytycznymi, 5) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, 6) w przypadku wystąpienia zmian, wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją w wersji papierowej (w 3 egz.) i elektronicznej; 7) przygotowanie dokumentacji odbiorowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób nie kolidujący z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym. 5. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w Umowie. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga i wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks Pracy: 1) roboty rozbiórkowe, tynkarskie, posadzkowe, malarskie; 2) czynności związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, 3) czynności związane z wykonaniem instalacji sanitarnych, Osoby wykonujące ww. czynności muszą być zatrudnione na umowę o pracę co najmniej w okresie trwania umowy. Uszczegółowienie warunków dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności w ramach umowy o pracę zostało określone w załączniku nr 11 – wzór umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: Załączniku nr 7 do SIZW – PROJEKT BUDOWLANY, Załączniku nr 8 do SIWZ – STWIORB, Załączniku nr 9 - PRZEDMIAR ROBÓT
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj do dnia 27.09.2019r. do godz. 10:00. 3. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być wniesione w jednej lub kilku formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,poz. 1158, z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205 5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty w przypadku jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna być trwale załączona do oferty. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 musza zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany oferta. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkowa wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 8. Zwrot wadium: 8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w sytuacjach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY 2. Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 3. Załącznik nr 4 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT 4. Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ OSÓB 5. Załącznik nr 6 do SIWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach