Przetargi.pl
„Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rudniku oraz przy Szkole Podstawowej w Płonce”

GMINA RUDNIK ogłasza przetarg

 • Adres: 22-330 Rudnik, 71
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84684123
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RUDNIK
  71
  22-330 Rudnik, woj. lubelskie
  tel. 84684123
  REGON: 950371710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugrudnik.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rudniku oraz przy Szkole Podstawowej w Płonce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rudniku oraz przy Szkole Podstawowej w Płonce”. 4.2. Zakres zadania obejmuje:1) Budowę kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rudniku. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boisk, skoczni wraz z piłkochwytem, oświetleniem i odwodnieniem na działce o nr ew. 424/23 w miejscowości Rudnik.2) Budowę kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Płonce. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boisk, wraz z piłkochwytem, oświetleniem i odwodnieniem na działce o nr ew. 718/2 w miejscowości Płonka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Gmina Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudniknr rachunku: 55 9610 0002 2002 0000 0215 0008z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZ.271.2.2023”.12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zo-stanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przeka-zuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płat-ne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązują-cymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zama-wiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ……”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwaran-cji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wa-dium określonych w przepisach ustawy.12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej jedną robotę budowlaną, która: polegała na budowie lub przebudowie kompleksów sportowych, w zakres której wchodziło: w szczególności budowa/przebudowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą, miała wartość minimum 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budow-lane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstruk-cyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia bu-dowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kie-rowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót sani-tarnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urzą-dzeń cieplnych, wodociągowych wentylacyjnych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonaw-ców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robótw branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlanedo kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub od-powiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podsta-wie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równo-ważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres oraz wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonychw pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach