Przetargi.pl
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu świdnickiego

Powiat Świdnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, Niepodległości 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdnicki
  Niepodległości 13
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  REGON: 431019460
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatswidnik.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu świdnickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu świdnickiego”.2. Usługa polega na stabilizacji oraz pomiarze 438 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej zgodnie z projektem modernizacji, opracowanym przez OPGK Wrocław, w ramach zamówienia publicznego, zrealizowanego w 2022 roku. Modernizacja ma na celu dostosowanie punktów osnowy wysokościowej do obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamówienie może być wykonywane przy udziale podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, przy czym łączna wartość usług nie może być mniejsza niż 300.000,00 zł brutto.W przypadku, gdy ww. usługa była realizowana łącznie z innymi usługami lub dostawami, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tej usługi, która potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresach: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 3 - geodezyjne pomiary podstawowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach