Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”

Gmina Miejska Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6962380 w. 29, , fax. 846 962 380
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hrubieszów
  ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 084 6962380 w. 29, , fax. 846 962 380
  REGON: 95036888800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w (Załączniku Nr 1 do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa inwestycji, przedmiary robót oraz inne dokumenty inwestycji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro dotyczącego przetargu na roboty budowlane na „Budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” pod linkiem: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=135 Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu należy: - Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi MSiT. - Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, - Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji, - Koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawcę, - Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie, - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, - Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, - Zapewnienie nadzoru na placu budowy zgodnie z warunkami zawartymi w §5 ust .1 projektu umowy, - Stawianie się na placu budowy w czasie 5 godzin roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego, - Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, - Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, - Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, - Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.) - Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartą umową z wykonawcą, dokumentacją projektową, dokumentacją aplikacyjną wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - Reprezentowanie Gminy Miejskiej Hrubieszów w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia kontroli udzielania zamówień przy postępowaniach przed właściwym organami (np. KIO, Prezes UZP, sąd), - Uczestniczenie na żądanie inwestora w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez MSiT lub inne podmioty uprawnione do kontroli, - Potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych, - Uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, - Współdziałanie z zamawiającym w przygotowywaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji, - Zachowanie poufności informacji. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej; Umowa Nr 2019/0013/1393/SubA/DIS/SP/18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach