Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Grabowiec

Gmina Grabowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-425 Grabowiec, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 651 24 74 , fax. 84 651 24 74
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabowiec
  Rynek 3
  22-425 Grabowiec, woj. lubelskie
  tel. 84 651 24 74, fax. 84 651 24 74
  REGON: 54056400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grabowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Grabowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: a) część I – modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 110287L w miejscowości Rogów, działka nr ewidencyjny 32 w obrębie geodezyjnym 0014 Rogów. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110287L o długości 300 m i szerokości 3,5 m, pobocza o szerokości 0,5m w km od 0+009,00 do km 0+423,00. Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, roboty ziemne wykonywane koparkami, formowanie nasypów z gruntu wcześniej zmagazynowanego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa, skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie pobocza z kruszywa, zamontowanie znaków, umocnienie skarp płytami ażurowymi, obsianie skarp. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków Fundusz Dróg Samorządowych. b) część II – przebudowa drogi gminnej nr 110277L w miejscowości Ornatowice - Kolonia, 43 obręb Kolonia Ornatowice, 1 Obręb Szystowice, 74 obręb Szystowice, 42 Kolonia Ornatowice, 143 Grabowczyk. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110277L w miejscowości Ornatowice - Kolonia o długości 280 m i szerokości 3,5 m, szerokość jezdni z mijanką 5m, pobocza gruntowe szerokość 0,75m w km od 0+003,00 do km 0+283,00. Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne wykonywane koparkami, formowanie nasypów z gruntu uprzednio zmagazynowanego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywa, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie przepustów, zasypanie części przelotowych przepustów, zamontowanie znaków drogowych, obsianie skarp. Zadanie realizowane, ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje unieważnienie części postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania z środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy uproszczony

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach