Przetargi.pl
Budowa oświetlenia w Parku Miejskim

Gmina Miasta Rypin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 40
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 280 96 19 , fax. 54 280 96 54
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Rypin
  ul. Warszawska 40 40
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 280 96 19, fax. 54 280 96 54
  REGON: 91086671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia w Parku Miejskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia w Parku Miejskim położonym w Rypinie przy ul. Orzeszkowej. Zakres robót budowlanych opisanych szczegółowo w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie m.in.: a) montaż szafki sterowania oświetleniem - 1 sztuka, b) ustawienie słupów oświetleniowych, aluminiowych o wysokości 4 m w ilości 26 sztuk, c) montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w ilości 26 sztuk, d) budowa linii kablowej nn. 0,4 kV długości około 622,00 m, e) wykonanie elementów ochrony od przepięć atmosferycznych i od porażeń prądem elektrycznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ S.A., numer konta 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610. Dowód dokonania przelewu (oryginał lub kserokopia) należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w tym samym opakowaniu co oferta a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 3 sierpnia 2015 roku, do godziny 12:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rypin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach