Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej Nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie mikropali wierconych z żelbetową belką ciągłą oraz wykonaniem przeprojektowanej balustrady stalowej z wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o wys. 1.10 m, 2) wykonanie nawierzchni na tarasie górnym przy budynku szkolnym: usunięcie starej nawierzchni, wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy przepuszczalnej oraz nowej nawierzchni z płytek betonowych płukanych gr. 7 i 8cm ułożonych podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypce cementowo - piaskowej z obrzeżami betonowymi na fundamencie z chudego betonu, wyprofilowaniem spadków w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej, 3) wykonanie żelbetowych schodów terenowych na studniach zapuszczanych ręcznie. Stopnice schodów zabezpieczone posypką antypoślizgową, przeprojektowana stalowa balustrada schodów z wypełnieniem siatką stalowa ocynkowaną malowaną proszkowo o wysokości 110 cm z obustronnymi podwójnymi poręczami na wysokości 0,7m i 1,0 m od płaszczyzny ruchu (przed początkiem i za końcem schodów poręcze przedłużone o 0,35m), 4) wykonanie wzdłuż boiska tarasu żelbetowego z siedzeniami obłożony deskami kompozytowymi drewnopodobnymi gr. 25 mm układanymi na systemowej konstrukcji 30mm na dystansach grubości 15mm umożliwiających swobodny spływ wód opadowych, 5) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynku w tym wykonie odwodnienia liniowego w dwóch odcinkach o długościach 24,5 m i 34,5 m, 6) wykonanie zasilania linii oświetlenia terenu z szafki ZK zasilającej budynek, linii kablowej zasilającej, montaż aluminiowych słupów z oprawami oświetleniowymi w ilości 9 szt. 7) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki , 8) uporządkowanie i karczowanie istniejących dziko rosnących krzewów. Uwaga: Realizacja zadania z uwzględnieniem wszystkich niedogodności związanych z ograniczonym dostępem ciężkiego sprzętu na teren realizacji zadania. W miejscu lokalizacji planowanego zakresu prac nie ma możliwości dojazdu z uwagi na wysoką skarpę i drzewa. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: KILKORO ARCHITEKCI; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach