Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego we Włocławku, przy ul. Cyganka 24, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont elewacji z wymianą konstrukcji balkonów.

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 414 48 50 , fax. 54 414 48 84
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Ostrowska 30 30
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 414 48 50, fax. 54 414 48 84
  REGON: 34088848500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego we Włocławku, przy ul. Cyganka 24, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont elewacji z wymianą konstrukcji balkonów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie elewacji budynku położonego we Włocławku, przy ul. Cyganka 24 wraz z jego termomodernizacją. W ramach zadania dokonać należy wymiany konstrukcji balkonów. Nowe okna i drzwi zewnętrzne spełniać mają wyższe niż obecnie normy izolacyjności termicznej. 2. Realizację należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Za-kład Projektowania i Realizacji Inwestycji Małgorzata i Wiesław Głodek, ul. Kruszyńska 5 we Włocławku. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji budynku w którym wykonywane będą roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.azk.wloclawek.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach