Przetargi.pl
Program utwardzania dróg gruntowych

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4144000 , fax. 54 4144257
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4144000, fax. 54 4144257
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Program utwardzania dróg gruntowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem utwardzenia nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek. 1. Zamówienie obejmuje dziesięć ulic: 1) ulicę Parkową od km 0+000 do km 0+387, tj. od ul. Kościelnej do ul. Botanicznej, 2) ulicę Łosią od km 0+000 do km 0+273, tj. od al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej, 3) ulicę Żwirki i Wigury od km 0+000 do km 0+437, 4) ulicę Poziomkową od km 0+000 do km 0+205, tj. od ul. Grodzkiej do ul. Witoszyńskiej, 5) ulicę Zimną od km 0+000 do km 0+240, tj. od łącznika pomiędzy ul. Chłodną i ul. Miłą do ul. Kapitulnej, 6) ulicę Michelińską od km 0+000 do km 0+129, tj. od ul. Świetlanej do ul. Paprociej, 7) ulicę Kościelną od km 0+000 do km 0+182 - jest to kontynuacja ciągu ulicy od ul. Jaworowej, 8) ulicę Żołnierską od km 0+000 do km 0+089 - jest to kontynuacja zadania z włączeniem w ul. Barską, 9) ulicę Różaną od km 0+000 do km 0+114 - jest to odcinek prosty z włączeniem w ul. Grodzką, 10) ulicę Kulińską od km 0+000 do km 0+411. UWAGA: Przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania ul. Łącznik (Chłodna - Miła) od km 0+014 do km 0+114,5 km, o której mowa w STWiORB. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 7 - 10 cm i szer. zgodnie z projektem, 3) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruzu betonowego (0/63 mm) gr. min. 20 cm i szer. zgodnie z projektem - materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca, 4) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12 cm i szer. 4 - 6 m - materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia Zamawiający, 5) regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - wraz z wymianą elementów), 6) uporządkowanie placu budowy potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego, 7) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA: 1) Nie dopuszcza się stosowania do składu masy bitumicznej grysów wapiennych oraz nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących bezpośrednio z rozbiórek. 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zjazdów do posesji i terenów zielonych, z wyjątkiem ul. Żwirki i Wigury, na której należy wykonać odcinki wzmocnione łączące nową nawierzchnię z istniejącymi zjazdami. 3) Istniejący na ul. Parkowej odcinek nawierzchni z prefabrykatów kamienno - betonowych na początkowym odcinku należy rozebrać, wywieźć i zagospodarować na własny koszt. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu. 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 6) Rozliczenie robót będzie następowało odrębnie dla każdej ulicy. 7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego. 8) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Rozwiązania projektowe: 1) Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego: Należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji należy użyć materiału tożsamego z wykonywaną nawierzchnią. 2) Dla podbudowy zasadniczej: Do mieszanki masy mineralno - cementowo - emulsyjnej destrukt bitumiczny zapewnia Zamawiający. Po stronie Wykonawcy pozostaje załadunek i dowiezienie destruktu do miejsca wbudowania, przy czym zaznacza się, że dowóz destruktu nie przekroczy 15 km (od miejsca składowania do miejsca wbudowania). Przygotowanie recepty leży po stronie Wykonawcy. Recepta musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w mieszance MCE destruktu w ilości maksymalnie do 70%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20.000,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wloclawek.pl/zamowienia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach