Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 12328470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka” i obejmuje: Zadanie 1 – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba. Zadanie obejmuje budowę sieci oświetlenia drogowego: • wzdłuż drogi krajowej DK42 – działka nr 263 (sieć kablowa oświetlenia drogowego długości trasy do 500 m; słupy oświetleniowe typu EOP o wys. 10,5 m z lampami oświetleniowymi LED – 12 szt. • Wzdłuż drogi gminnej – działka nr 196/1 (sieć napowietrzno-kablowa oświetlenia drogowego o długości trasy do 240 m; słupy oświetleniowe typu EOP i E o wys. do 10,5 m z lampami oświetleniowymi LED – 2 szt. Zasilanie z linii nN „Dęba Wieś” nr 5-0876. Uwaga: Zadanie nr 1 nie obejmuje dowieszenia dodatkowych opraw oświetleniowych na słupach nr 31/1 i 31/2. Zadanie 2 – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy. Zadanie obejmuje budowę sieci napowietrznej nn, wydzielonego oświetlenia drogowego wraz z oświetleniem placu zabaw (długość trasy 57 m dwa przęsła). Uwaga: Zadanie nr 2 nie obejmuje dowieszenia dodatkowych opraw oświetleniowych na słupach nr 25 i 33. Przedmiot zamówienia został określony w projekcie budowlanym/wykonawczym oraz przedmiarach robót – stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W dniu składania oferty Wykonawca przedkłada: 1. Wypełniony formularz ofertowy, 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia), 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy (jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach